منو
جستجو کردن

110,000 تومان

کنوانسیون بین المللی حقوق معلولین و اجرای آن در ایران

توضیحات تکمیلی

نویسنده

دانشی مجید, مرادزاده رحمت آبادی حسن, مقدمی ندا, میهن خواه سودابه

موضوع

حقوق معلولین

سال چاپ

1395

نوبت چاپ

1

تیراژ

500

تعداد صفحه

246

شابک

978-600-8040-43-9

پیشگفتار
مقدمه
1) ایالات متحده
2) فرانسه
3) ایران
4) اسناد بین‌المللی
فصل اول: شناخت مفاهیم، اصول و حقوق موجود در کنوانسیون
مبحث اول: معرفی کلی، ضرورت و چگونگی تدوین کنوانسیون
گفتار اول: معرفی کنوانسیون
گفتار دوم: ضرورت و اهمیت کنوانسیون
گفتار سوم: مراحل تدوین و تصویب کنوانسیون
مبحث دوم: تعریف برخی اصطلاحات مهم
گفتار اول: حقوق و آزادی‌های بنیادین
گفتار دوم: معلول
گفتار سوم: مناسب‌سازی منطقی
گفتار چهارم: طراحی جامع
مبحث سوم: اصول هشت‌گانه موجود در کنوانسیون
گفتار اول: اصول بیانگرحقوق بنیادین سنتی
بند اول: احترام به کرامت ذاتی و استقلال فردی
بند دوم: عدم تبعیض
گفتار دوم: اصول شامل امتیازات حقوقی نوین
بند اول: احترام به تفاوت‌ها و پذیرش فرد معلول به عنوان بخشی از جامعۀ بشری
بند دوم: برابری فرصت‌ها
گفتار سوم: اصول دارای ارتباط مستقیم با ویژگی معلولیت
بند اول: مشارکت و ادغام کامل و مؤثر در اجتماع
بند دوم: قابلیت دسترسی
گفتار چهارم: اصول راجع به زنان و کودکان معلول
بند اول: برابری مردان و زنان
بند دوم: احترام به لحاظ توانمندی‌های کودکان معلول و احترام به حفظ هویت این کودکان
مبحث چهارم: حقوق مندرج در کنوانسیون
گفتار اول: حقوق مدنی و سیاسی
بند اول: حق حیات
بند دوم: حق احترام به تمامیت جسمی و روحی و سلامتی
بند سوم: حق رهایی از شکنجه یا رفتار و مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده
بند چهارم: حق آزادی و امنیت فردی
بند پنجم: آزادی جابه‌جایی و داشتن ملیت
بند ششم: آزادی بیان و عقیده و دسترسی به اطلاعات
بند هفتم:حق احترام به حریم خصوصی
گفتار دوم: حقوق و آزادی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
بند اول: احترام به خانه و خانواده
بند دوم: سطح زندگی مناسب و تأمین اجتماعی
بند سوم: حق اشتغال
بند چهارم: حق رهایی از بهره‌کشی، خشونت و سؤاستفاده
گفتار سوم: حقوق قضایی
بند اول: برابری در پیشگاه قانون
بند دوم: حق دسترسی به محاکم
گفتار چهارم: حقوق مرتبط با وضعیت خاص معلولیت
فصل دوم: اجرای کنوانسیون حقوق معلولین
مبحث اول: اجرای کنوانسیون در سطح ملی
گفتار اول:هسته‌ای مرکزی
گفتار دوم: سازوکارهای هماهنگ‌کننده
گفتار سوم: موسسات ملی دفاع از حقوق بشر
مبحث دوم: اجرا در سطح بین‌المللی
مبحث سوم: پروتکل الحاقی
مبحث چهارم: نمونه‌هایی از اجرای کنوانسیون در کشورهای مختلف
گفتار اول: کانادا
گفتار دوم: استرالیا
گفتار سوم: نیوزیلند
گفتار چهارم: هند
فصل سوم: کنوانسیون حقوق معلولین مکمل قانون جامع
مبحث اول: شناخت قانون جامع
گفتار اول: بررسی مواد قانون جامع
گفتار دوم: اشکالات ناشی از عدم اجرای قانون جامع
مبحث دوم: مقایسه‌ی کنوانسیون و قانون جامع
گفتار اول: نقاط اشتراک
بند اول: تعهدات کلی
بند دوم: توانبخشی و باز توانبخشی
بند سوم: مناسب‌سازی
بند چهارم: تحصیلات
بند پنجم: کار و اشتغال
بند ششم: تأمین اجتماعی و بهداشت
بند هفتم: مسکن
گفتار دوم: نقاط اختلاف کنوانسیون و قانون جامع
بند اول: تعریف معلول
بند دوم: مناسب‌سازی و قابلیت دسترسی
بند سوم: فرهنگ، تفریح، ورزش
بند چهارم: سلامت
بند پنجم: اشتغال
بند ششم: تحصیل
بند هفتم: آمار و جمع‌آوری اطلاعات
بند هشتم: نظارت ملی
گفتار سوم: موارد سکوت قانون جامع
بند اول: منع تبعیض بر مبنای معلولیت
بند دوم: به رسمیت شناختن تساوی فرد معلول با دیگران
بند سوم: حقوق كودكان
بند چهارم: زنان و دختران معلول
بند پنجم: زندگی سیاسی
بند ششم: سازمان‌های معلولین
بند هفتم: جبران آثار معلولیت و حمایت اجتماعی
بند هشتم: عدم ضمانت اجرا
گفتار چهارم: ما حصل مقایسه
فصل چهارم: اجرای کنوانسیون حقوق معلولین در ایران
مبحث اول: حق تحفّظ ایران در الحاق به کنوانسیون
گفتار اول: مفهوم حق تحفّظ
گفتار دوم: ایرادات وارد بر حق تحفّظ ایران
مبحث دوم: سازوکارهای اجرای کنوانسیون در ایران
گفتار اول: شورای عالی معلولین
گفتار دوم: نهادهای نظارتی
گفتار سوم: آموزش و فرهنگ‌سازی
مبحث سوم: گزارش ایران به کمیته حقوق معلولین
گفتار اول: معرفی و موضوعات کلی
گفتار دوم: حمایت‌های موثر دولت ایران از حقوق مندرج در کنوانسیون
بند اول: زنان معلول
بند دوم: کودکان معلول
بند سوم: حمایت از شأن ومنزلت افراد معلول
بند چهارم: تحصیلات
پیوست: اولین گزارش کانادا راجع به کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین، 2014
دیباچه
آماده‌سازی و ساختار گزارش
افراد معلول در کانادا
نگاهی به آینده
بخش اول- نگاه کلی
مواد 1-4: مقررات کلی
اجرای کنوانسیون
حق شرط و اعلامیه‌های تفسیری کانادا
تحقیق، سیاست و توسعۀ قانونگذاری
مشارکت دادن جامعۀ معلولین و همکاری با ایشان
مواد 7-5 و 12: تساوی، عدم تبعیض و شناسایی برابر مقابل قانون
تساوی و عدم تبعیض
زنان معلول
کودکان معلول
شناسایی برابر مقابل قانون
مواد 31- 33: سایر تعهدات
آمار و جمع‌آوری داده‌ها
همکاری‌های بین‌المللی
اجرا و نظارت داخلی
سازوکارها
بخش دوم: اقدامات خاص اتخاذ شده توسط دولت‌های فدرال، منطقه‌ای، استانی دولت کانادا
مواد 9 و 20: قابلیت دسترسی و جابه جایی
بناهای عمومی قابل دسترس
دسترسی به حمل و نقل
خدمات ارتباطات راه دور و پخش رادیویی در دسترس
ماده 13: دسترسی به دادگستری
مواد 10، 11 و 14 الی 17: صیانت از شخص
شرایط خطر و اقدامات بشردوستانه داخلی
مواد 18، 21 و 22: آزادی‌های اساسی و احترام به حریم خصوصی
آزادی رفت و آمد و داشتن ملیت
آزادی بیان و عقیده و دسترسی به اطلاعات
احترام به حریم خصوصی
مواد 19، 23، 26، 29 و 30: مشارکت در اجتماع و زندگی مستقل
زندگی به‌طور مستقل و ادغام یافتن در اجتماع
بازتوانی و توانبخشی
مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی
مشارکت در زندگی فرهنگی، تفریح، فراغت و ورزش
مواد 8، 24، 25، 27 و 28: مشارکت اجتماعی – اقتصادی
افزایش آگاهی
تحصیل
سلامتی و تندرستی
اشتغال
استانداردهای مناسب زندگی و تأمین اجتماعی
استان کبک
پیشینه
مواد 9 و 20: قابلیت دسترسی و تحرک شخصی
ماده 13: دسترسی به دادگستری
مواد11،10و 17_14: صیانت از شخص
حمایت در قبال بهره‌کشی،خشونت و سؤاستفاده
مواد18، 21و 22: آزادی‌های اساسی و احترام به حریم خصوصی
آزادی بیان و عقیده و دسترسی به اطلاعات
احترام به حریم خصوصی
زندگی مستقل و مشارکت در اجتماع
احترام به خانه و خانواده
مشارکت در زندگی فرهنگی، تفریح، فراغت و ورزش
مواد27،25،24،8و 28:مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی
آموزش، ارتقا و پیشرفت
سلامتی و تندرستی
اشتغال
سطح زندگی مناسب و تأمین اجتماعی
استان اُنتاریو
مواد 9و 20: قابلیت دسترسی و جابه‌جایی شخصی
ماده13:دسترسی به دادگستری
مواد 11،10و 17 ـ14:صیانت از شخص
شرایط خطر و اقدامات بشردوستانۀ داخلی
صیانت از تمامیت شخص
مواد18، 21 و 22:آزادی‌های اساسی واحترام به حریم خصوصی
بازتوانی و توانبخشی
زندگی مستقل و مشارکت دراجتماع
مواد27،25،24،8و28:مشارکت اجتماعی- اقتصادی
سلامتی و تندرستی
اشتغال
تحصیل
سطح زندگی مناسب و تأمین اجتماعی
منابع و مآخذ

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کنوانسیون بین المللی حقوق معلولین و اجرای آن در ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهاد ما

این محصول را به اشتراک بگذارید

دوره وکالت