منو
جستجو کردن

250,000 تومان

وقف و مطالعه آن در قوانین، دکترین حقوقی و فقه

توضیحات تکمیلی

نویسنده

اسماعیلی محمود, ترابی ابراهیم

موضوع

وقف

سال چاپ

1396

نوبت چاپ

2

تیراژ

1000

تعداد صفحه

648

شابک

978-964-8200-92-8

انتشارات

موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش

اختصارات
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول ـ پیشینه وقف و موقوفات
بخش اول: تاریخچه موقوفات
بخش دوم: فرایند قانونگذاری در ایران
فصل دوم ـ قوانین خاص راجع به موقوفات
قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
قــانون مدنــی
قـانون راجع به دعـاوی بین اشخـاص و اداره اوقـاف
قـانون اوقـاف
قـانون اجـازه فـروش امـلاک زراعتـی و قنوات موقـوفـه
قانون الغای قانون اجازه فروش املاک زراعتی و قنوات موقوفه
آییـن‌نـامه شـورای عالـی اوقـاف
قـانون اجازه تبدیـل به احـسن و واگـذاری دهـات و مـزارع موقوفـه عام به زارعین صاحب نسق
آیین‌نامه قانون اجازه تبدیل به احسن واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق
قـانون اوقـاف
لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد
لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای مرکزی اوقاف
قـانون تشـکیلات و اخـتیارات سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه
آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریـه
دستورالعمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مندرج در آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه
قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه
آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
آیین‌نامه نحوه انتخاب و برکناری شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی و موقوفات
آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه
آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی
طرح توجیه ادارات اوقاف و امور خیریه در رابطه با متولیان موقوفات
فصل سوم ـ قوانین و مقررات مرتبط با موقوفات
بخش اول: قوانین راجع به اجاره
مقـررات اجـاره در قـانون مـدنـی
قانون روابط موجر و مستأجر 1356
قانون روابط موجر و مستأجر 1376
آیین نامه اجرایی روابط موجر و مستأجر
بخش دوم: قوانین ثبتی
‌قانـون ثبت اسنـاد و امـلاک
از قانون اصلاح مواد 13 و 41 و 43 و 70 و 111 و 117 قانون ثبت اسناد و املاک
آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک
لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض
قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365/04/31 و الحاق موادی به آن
آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت
آیین‌نامه اجرایی بند 4 ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌
لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی
آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی
بخش سوم ـ قوانین مربوط به تغییر کاربری
قـانون حـفظ كاربـری اراضـی زراعـی و باغ‌ها
آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی
آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی
بخش چهارم ـ قوانین راجع به اراضی ملی و موات
تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور
قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع
قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع
آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367/6/22
قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
قانون زمین شهری
آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری
قانون واگذاری زمین‌های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است
آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری زمین‌های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 1365/08/08
قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها
قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها
قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها
قانون تفسیر قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها
بخش پنجم ـ قوانین راجع به اصلاحات ارضی
قانون مربوط به اصلاحات اراضی
لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی
قانون الحاق موادی به قانون اصلاحات ارضی
آیین‌نامه اصلاحات ارضی
قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر
قانون مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب 1347/10/23
قـانون اجازه تبدیـل به احـسن و واگـذاری دهـات و مـزارع موقوفـه عام به زارعین صاحب نسق
بخش ششم: قوانین شهرداری
قانون شهرداری‌ها
قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری
قانون نوسازی و عمران شهری
قانون استفساریه ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری
قانون اصلاح ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347
بخش هفتم: قوانین کار و استخدامی
آیین‌نامه مستثنا شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار
بخش هشتم: قوانین تملک اراضی موقوفه
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت
قانون راجع به قنوات
قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها
قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها
قانون سازمان برق ایران
لایحه قانونی اصلاح موادی از قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی
قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی
اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
بخش نهم: قوانین مالیاتی
قانون مالیات‌های مستقیم
آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ماده ۱۳۹اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
بخش دهم: قوانین کیفری
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
قانون مجازات اسلامی
قانون آیین دادرسی کیفری
بخش یازدهم: قوانین راجع به میراث فرهنگی
قانون راجع به حفظ آثار ملی
قانون ثبت آثار ملی
قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور
قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور
قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
بخش دوازدهم: سایر قوانین
قانون اساسی
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
قانون شوراهای حل اختلاف
آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف
قانون نظام صنفی
قانون دفا‌تر اسناد رسمی
قانون تملک آپارتمان‌ها
ماده واحده قانون وظایف و مسئولیت‌های جمعیت هلال احمر
اساسنامه انتقال خون ایران
قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب
قانون اصلاح قانون معادن
قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
قانون پیش‌فروش ساختمان
آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1390-1394)
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396-1400)
قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
آیین‌نامه واگذاری زمین به مؤسسان مدارس غیرانتفاعی
انتزاع سازمان حج و زیارت از سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
تعیین سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان مسؤول پیگیری امور مربوط به ساماندهی ساخت و ساز، احیا، تعمیر و تجهیز مساجد

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “وقف و مطالعه آن در قوانین، دکترین حقوقی و فقه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهاد ما

این محصول را به اشتراک بگذارید

2 عدد در انبار

دوره وکالت