منو
جستجو کردن

150,000 تومان

دولت و سرمایه گذاران خارجی استانداردهای بین المللی

توضیحات تکمیلی

نویسنده

حسیبی به آذین

موضوع

سرمایه گذاری خارجی

سال چاپ

1394

نوبت چاپ

1

تیراژ

500

تعداد صفحه

372

شابک

978-964-8200-66-9

نشانه‌های اختصاری
دیباچه آقای دكتر بهروز اخلاقی
پیشگفتار
مقدمه
بخش یكم: حمایت از سرمایه‌گذار خارجی: تعامل میان حقوق بین‌المللی عام و معاهدات دوجانبه حمایت از سرمایه‌گذاری
فصل یكم: رفتار دولت با بیگانگان از منظر حقوق بین‌المللی
مبحث یكم: حقوق بیگانگان در آیینه تاریخ
گفتار یكم: سابقه تاریخی
گفتار دوم: حقوق بشر، فلسفه تكوین حقوق بیگانگان
گفتار سوم: منابع حقوق بیگانگان
بند یكم: مقتضیات حقوق بین‌المللی عمومی
بند دوم: رفتار متقابل
بند سوم: قانون داخلی
گفتار چهارم: حقوق بین‌المللی بیگانگان، لازمه روابط بین‌المللی نوین
مبحث دوم: حقوق بیگانگان در حقوق بین‌المللی عرفی
گفتار یكم: ملاحظات مقدماتی
گفتار دوم: محتوای «حداقل استاندارد بین‌المللی»
بند یكم: مصادیق «حداقل استاندارد بین‌المللی»
بند دوم: حداقل استاندارد بین‌المللی در رویه قضایی بین‌المللی
الف) پرونده نییر
ب) پرونده روبرتز
ج) پرونده هاپكینز
د) پرونده آمبَتیلوس
ه‍( پرونده السی
و) پرونده آزینین
بند سوم: حداقل استاندارد بین‌المللی، مجموعه‌ای از قواعد حقوق بین‌المللی عرفی
گفتار سوم: وضعیت حداقل استاندارد بین‌المللی در حقوق بین‌المللی عرفی
بند یكم: رفتار ملی
بند دوم: چالش های تاریخی حداقل استاندارد بین‌المللی
بند سوم: دیدگاه كشورهای توسعه‌یافته نسبت به حداقل استاندارد رفتاری
گفتار چهارم: كافی نبودن حقوق عرفی در حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی و راه چاره
بند یكم: عدم كفایت حقوق عرفی در حمایت از حقوق مالی سرمایه‌گذاران خارجی
بند دوم: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، كلید حل مشكلات اقتصادی كشورهای در حال توسعه
بند سوم: معاهدات، راهكاری مناسب برای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی
فصل دوم: معاهدات دوجانبه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری و استانداردهای رفتاری
مبحث یكم: ملاحظات مقدماتی
گفتار یكم: معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، تجلی اراده آزاد دو حاكمیت مستقل
گفتار دوم: آثار معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری
بند یكم: آثار معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری نسبت به قوه مجریه
بند دوم: آثار معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری نسبت به قوه مقننه
بند سوم: آثار معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری نسبت به قوه قضاییه
گفتار سوم: تاریخچه معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری
بند یكم: «معاهدات مودت»، منشأ تاریخی معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری
بند دوم: پیدایش معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری
مبحث دوم: معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای مطلوب برای سرمایه‌گذاری خارجی
گفتار یكم: دلایل انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری
بند یكم: قاعده‌مند كردن روابط دولت ها در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی
بند دوم: ایجاد بستر لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی
گفتار دوم: ساختار معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای مطلوب برای
جذب سرمایه‌گذاری خارجی
بند یكم: مقدمه معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری
بند دوم: گستره معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری
الف) تعریف سرمایه‌گذاری
ب) تعریف سرمایه‌گذار
ج) گستره مكانی معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری
بند سوم: پذیرش و استقرار سرمایه‌گذاری خارجی
بند چهارم: مصادره سرمایه‌گذاری خارجی و پرداخت غرامت
بند پنجم: شیوه‌های حل و فصل اختلافات در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری
الف) حل و فصل اختلاف بین سرمایه‌گذار و دولت میزبان
ب) حل و فصل اختلاف بین دولت های طرف معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری
بند ششم: استانداردهای رفتاری در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری
بند هفتم: دیگر مندرجات موجود در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری
الف) تضمین انتقال سود و عواید حاصله از سرمایه‌گذاری به خارج از كشور
میزبان
ب) نیابت دولت متبوع سرمایه‌گذار در پیگیری شكایت
ج) جنگ، وضعیت های بحرانی و فوق‌العاده در كشور میزبان
گفتار سوم: استانداردهای كلی رفتاری در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری
بند یكم: مصادیق استانداردهای كلی رفتاری
بند دوم: مفهوم «استاندارد» در حقوق بین‌المللی عمومی
الف) تاریخچه شكل‌گیری استاندارد در عالم حقوق
ب) تعریف استاندارد در حقوق
ج) نقش استاندارد در حقوق بین‌المللی
بند سوم: تفاوت استانداردهای رفتاری با دیگر تعهدات مندرج در معاهدات
دوجانبه سرمایه‌گذاری
گفتار چهارم: عرفی شدن مفاد معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری
بند یكم: عنصر مادی شكل‌گیری عرف
بند دوم: عنصر معنوی شكل‌گیری عرف
الف) معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، گزینه‌ای برای اجتناب از ایجاد تعهد عرفی
ب) عدم موفقیت جامعه بین‌المللی در تصویب یك معاهده چندجانبه سرمایه‌گذاری
نتیجه‌گیری بخش یكم
بخش دوم: جایگاه استانداردهای رفتاری در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری
فصل یكم: استانداردهای رفتاری مستقل
مبحث یكم: استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه»
گفتار یكم: ملاحظات مقدماتی
بند یكم: شیوه‌های انعكاس استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه» در معاهده
بند دوم: نقش استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه»
بند سوم: «رفتار منصفانه و عادلانه»، استانداردی واحد
بند چهارم: تعامل استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه» با دیگر قواعد موجود در معاهده
گفتار دوم: مفهوم استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه»
گفتار سوم: سیر تاریخی استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه»
گفتار چهارم: استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه» و «حداقل استاندارد بین‌المللی»
بند یكم: نظریه وحدت دو استاندارد
بند دوم: نظریه مستقل بودن دو استاندارد
گفتار پنجم: اعمال استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه»
بند یكم: شفافیت و ثبات نظام حقوقی دولت میزبان و حمایت از انتظارات مشروع سرمایه‌گذار
بند دوم: ایفاء تعهدات قراردادی
بند سوم: رسیدگی عادلانه و رعایت تشریفات قانونی
بند چهارم: حسن نیت
بند پنجم: ممنوعیت ورود اجبار و تهدید
بند ششم: ممنوعیت اقدامات خودسرانه یا تبعیض‌آمیز
جمع‌بندی
مبحث دوم: استاندارد «محافظت و امنیت كامل»
گفتار یكم: ملاحظات مقدماتی
گفتار دوم: مفهوم استاندارد «محافظت و امنیت كامل»
گفتار سوم: اعمال استاندارد «محافظت و امنیت كامل»
بند یكم: حمایت در برابر تعرضات مادی و فیزیكی
بند دوم: حمایت قانونی
جمع بندی
فصل دوم: استانداردهای رفتاری وابسته
مبحث یكم: استاندارد «رفتار ملی»
گفتار یكم: ملاحظات مقدماتی
گفتار دوم: مفهوم استاندارد «رفتار ملی»
گفتار سوم: اعمال استاندارد «رفتار ملی»
بند یكم: مقایسه سرمایه‌گذار خارجی با سرمایه‌گذار ملی
بند دوم: احراز رفتار متفاوت
بند سوم: عدم استثناآت مربوط به اجرای استاندارد
گفتار چهارم: رویه قضایی مرتبط به استاندارد «رفتار ملی» در سازمان تجارت جهانی
جمع‌بندی
مبحث دوم: استاندارد «رفتار ملت كاملت‌الوداد»
گفتار یكم: ملاحظات مقدماتی
گفتار دوم: مفهوم استاندارد «رفتار ملت كاملت‌الوداد»
گفتار سوم: اِعمال استاندارد «رفتار ملت كاملت‌الوداد»
بند یكم: مقایسه سرمایه‌گذار خارجی مدعی با سرمایه‌گذار خارجی دولت ثالث
بند دوم: احراز رفتار متفاوت
بند سوم: عدم استثناآت مربوط به اجرای استاندارد
گفتار چهارم: چگونگی اعمال استاندارد «رفتار ملت كاملت‌الوداد»
بند یكم: اعمال استاندارد «ملت كاملت‌الوداد»، نسبت به مقررات ماهوی
بند دوم: اعمال استاندارد «ملت كاملت‌الوداد»، نسبت به مقررات مربوط به حل اختلاف
الف) رویه قضایی خارج از نظام حقوقی ایكسید
ب) رویه قضایی موجود در نظام حقوقی ایكسید
جمع‌بندی
مبحث سوم: استاندارد «فراگیر»
گفتار یكم: ملاحظات مقدماتی
گفتار دوم: مفهوم استاندارد «فراگیر»
گفتار سوم: اعمال استاندارد «فراگیر»
بند یكم: اعمال استاندارد «فراگیر» در پرتو رویه قضایی مرسوم
بند دوم: اعمال استاندارد «فراگیر» در پرتو رویه قضایی نوین
جمع بندی
نتیجه‌گیری بخش دوم
نتیجه‌گیری نهایی
نمایه
فهرست منابع

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دولت و سرمایه گذاران خارجی استانداردهای بین المللی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهاد ما

این محصول را به اشتراک بگذارید

ناموجود

دوره وکالت