منو
جستجو کردن

250,000 تومان

حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)

توضیحات تکمیلی

نویسنده

پوربافرانی حسن

موضوع

حقوق جزای اختصاصی

سال چاپ

1401

نوبت چاپ

1

تیراژ

500

تعداد صفحه

324

شابک

978-600-475-162-9

سخن ناشر
فهرست اختصاری
پیشگفتار
باب اوّل: جرائم علیه نفس
فصل اوّل: قتل عمدی
الف ـ رکن قانونی قتل عمدی
1- تعریف قتل عمدی
1ـ1ـ ضابطۀ اول قتل عمدی
1-1-1- بند الف ماده 290 ق.م.ا
1-1-2- بند ت ماده 290 ق.م.ا
2- 1- ضابطۀ دوّم قتل عمدی
2-1- 1- بند ب مادۀ 290 ق.م.ا
2-2- 1- بند پ مادۀ 290 ق.م.ا
ب ـ رکن مادی قتل عمدی
1- عمل مرتکب
1- 1- فعل مادی
1-2- فعل معنوی
3- 1- ترک فعل
1- 3- 1- ترک فعل مجرد
2- 3- 1- ترک فعل مسبوق به فعل ایجابی (مثبت)
3- 3- 1- ترک فعل مسبوق به وجود تعهد
4- 1- کشنده بودن عمل
1- 4- 1- کشنده بودن عمل به اعتبار استفاده از آلت قتاله
اول– سابقه فقهی
دوم – جمع‌بندی
2- 4- 1- کشنده بودن عمل به اعتبار موضع اصابت
3- 4- 1- کشنده بودن عمل به اعتبار خصوصیت مجنی‌ٌعلیه
2- وسیله جرم
3- موضوع جرم
4- نتیجه جرم
1- 4- آغاز حیات
4-2- فرجام حیات
4-2-1– حیات مستقره
4-2-2– حیات غیرمستقره
5- رابطه علیت
5-1- تعریف رابطه علیت
5-2- جرائم مقید و رابطه علیت
3- 5- جنبه‌های فنی و قضایی رابطه علیت
5-4- نظریه «فعلیت استناد – نه امکان استناد-» برای احراز رابطه علیت
5- 5- صور دخالت در ارتکاب قتل
1- 5- 5- مباشرت
5-2- 5- تسبیب
اوّل – تشخیص موضوع در بحث تسبیب محض (تسبیب به‌تنهایی)
دوّم – ثمره تفکیک بین مباشرت و تسبیب
3–5-5- اجتماع مباشرت و تسبیب
5-5-4- جمع مباشرین
5-5-5- ایجاد یک سبب توسط چند نفر
5-5-6- ایجاد چند سبب توسط چند نفر
اوّل – اسباب ایجاد شده در عرض هم
دوّم – اسباب ایجاد شده در طول هم
ج ـ رکن روانی قتل عمدی
1- اجزاء رکن روانی قتل عمدی
1-1- علم به زنده بودن
2- 1- قصد فعل
3- 1- سوء نیت خاص یا قصد نتیجه
2- انگیزه قتل
3- تقارن رکن مادی و روانی
4- سوءنیت مطلق و سوءنیت مقید
فصل دوم: قتل‌های غیرعمدی
الف ـ قتل شبه عمدی و انواع آن
1- تعریف قتل شبه عمدی محض یا اصلی
2- قتل شبه عمدی ناشی از جهل به موضوع
3- قتل شبه عمدی ناشی از تقصیر مرتكب
3-1- سیر تقنینی وضع قتل ناشی از تقصیر مرتكب
3-2- ارکان متشکله قتل ناشی از تقصیر مرتكب
2-1- 3- رکن قانونی و تعریف قتل ناشی از تقصیر مرتكب
3-2-2- رکن مادی قتل شبه عمدی ناشی از تقصیر مرتكب
اول ـ عمل مرتکب
دوم ـ وسیله جرم
سوم ـ رابطه علیت
3-2-3- رکن روانی
3-3- انواع قتل شبه عمدی ناشی از تقصیر جانی و مجازات آن‌ها
3-3-1- قتل‌های ناشی از تخلفات رانندگی
3-2- 3- قتل‌های ناشی از تخلفات غیر رانندگی
ب ـ قتل خطای محض و انواع آن
1- قتل خطای محض اصلی
1-1-تعریف قتل خطای محض اصلی
1-2- ضمان قتل خطای محض اصلی
2- قتل به وسیله صغیر و مجنون
3- قتل در حال خواب و بیهوشی
3-1- شبه عمد بودن جنایت شخص خواب
3-2- خطای محض بودن جنایت شخص خواب
3-3- عدم ضمان شخص خواب
فصل سوم: اشتباه در شخص یا شخصیت مجنیٌ علیه
الف ـ اشتباه در شخص (اشتباه یا خطای در اصابت)
1– تبیین و تحلیل موضوع
2 – حکم موضوع
ب ـ اشتباه در شخصیت (اشتباه یا خطای در تطبیق)
1- تبیین و تحلیل موضوع
2- موضع قانون مجازات اسلامی 1392
فصل چهارم: مجازات قتل عمدی (قصاص نفس)
الف ـ نظریات مختلف فقهی در خصوص مجازات قتل عمدی
ب ـ تعریف قصاص نفس
ج ـ قابل گذشت بودن قصاص و جنبه عمومی قتل
د ـ صاحب حق قصاص
1- ادله معتقدان به تعلق حق قصاص به مجنیٌ‌علیه
2- ادله معتقدان به تعلق حق قصاص به اولیاء دم
3- موضع قانون‌گذار
هـ ـ اولیاء دم
1- ولی دم واحد
1-1- ولی دم واحد دارای اهلیت
1-2- ولی دم واحد فاقد اهلیت (صغیر یا مجنون)
1-2-1- سابقۀ فقهی
1-2-2- سابقه تقنینی
2- اولیاء دم متعدد
3- غیبت یا فقدان ولی دم
و ـ شرایط اجرای مجازات قصاص نفس
1- اذن اولیاء دم
2- پرداخت دیه‌های زائد بر استحقاق
3- اذن مقام رهبری
ز ـ موانع قصاص
1- موانع ثبوت قصاص
2- موانع اجرای قصاص (سقوط قصاص)
2-1- مرگ قاتل
2-2- فرار قاتل
2-3- عفو اولیاء دم
2-4- صلح به دیه
2-5- عفو مجنیٌ‌علیه قبل از مرگ
2-6- ارث قصاص
فصل پنجم: عوامل رافع مسؤولیت کیفری در ارتباط با قتل عمدی و موارد اباحۀ قتل
الف ـ اکراه در قتل
1- سابقۀ فقهی
2- موضع مقنن
3- بررسی صور دیگر اکراه در قتل
3-1- اکراه به خودکشی
3-2- اکراه به قتل خویشتن
ب ـ اضطرار
ج ـ اجبار
د ـ مستی
1- سابقۀ فقهی
2- موضع مقنن
3- بررسی نکات مندرج در مادۀ 307 ق.م.ا
هـ ـ موارد اباحۀ قتل
1- بیان مواد قانونی
2- سابقۀ فقهی و نقد موضع مقنن
2-1- نظریۀ فقدان ضمان
2-2- نظریۀ تحریرالوسیله
2-3- نظریۀ ثبوت قصاص
3- نقد و بررسی موضع مقنن با توجه به منابع فقهی
فصل ششم: شرکت در قتل
الف ـ رکن قانونی و تعریف شرکت در قتل
1- بیان مواد قانونی
2- سابقۀ فقهی
ب- رکن مادی شرکت در قتل
1- عمل مرتکبین متعدد (شرکاء)
1-1- شرکت انسان با حیوان در قتل
1-2- شرکت دیگری با خود مقتول
2- رابطۀ علیت
2-1- تعریف رابطۀ علیت در شرکت در قتل
2-2- اشکال مختلف شرکت در قتل
ج ـ رکن روانی شرکت در قتل
1- رکن روانی شرکت در قتل عمدی
2- رکن روانی شرکت در قتل شبه عمدی
3 – رکن روانی شرکت در قتل خطای محض
4- شرکت عامد و غیر عامد در قتل
د ـ مجازات شرکت در قتل
1- مجازات شرکت در قتل در قانون مجازات اسلامی
2- سابقۀ فقهی موضوع
1- 2- نظریۀ قصاص همگی شرکا
2- 2 – نظریۀ قصاص یک نفر از شرکا
فصل هفتم: معاونت در قتل
الف ـ رکن قانونی معاونت در قتل عمدی
ب ـ انواع معاونت در قتل عمدی از حیث مجازات
ج ـ مصادیق خاص معاونت در قتل عمدی
1- آمریت به قتل
1-1- تعریف آمریت
1-2- مبانی فقهی آمریت به قتل
3- 1- جمع‌بندی با نگاه تطبیقی
2- ممسک و ناظر قتل
فصل هشتم: شروع به جرم قتل عمدی
الف ـ ركن قانونی شروع به جرم قتل عمدی
ب ـ ركن مادی شروع به جرم قتل عمدی
ج ـ ركن روانی شروع به جرم قتل عمدی
فصل نهم: میزان و ماهیت حقوقی دیات
الف ـ انواع و میزان دیات
ب ـ ماهیت حقوقی دیات
ج ـ جبران خسارات مازاد بر دیه
فصل دهم: ضمان پزشک
الف ـ ضمان پزشك در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی
1- پزشك مقصر
2- پزشك غیر مقصر
3- اطلاق و تصریح ضمان نسبت به اعمال تسبیبی پزشك
ب ـ تقصیر و قصور پزشكی
1- تقصیر پزشكی
2- قصور پزشكی
3- مصادیق تقصیر و قصور پزشكی
4- مصادیق بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی
4-1- عدم مهارت
4-2- عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی
4-3- «مسامحه» و «غفلت»
5- تقصیر پزشكی در آرای شعب دیوان عالی كشور
5-1- دادنامه شماره 100/2 مورخ 72/2/26 شعبه دوم دیوان عالی كشور
5-2- دادنامه شماره 218/12 مورخ 71/4/15 شعبه 12 دیوان عالی كشور
5-3- دادنامه شماره 3/27 مورخ 70/6/19 شعبه 27 دیوان عالی كشور
باب دوم: جرائم علیه عضو
فصل اول: تعریف و انواع جرائم علیه عضو و مجازات آنها
الف ـ جنایت علیه عضو عمدی و مجازات آن
ب ـ جنایت علیه عضو شبه عمدی و ضمانت اجرای آن
ج ـ جنایت علیه عضو خطای محض و ضمانت اجرای آن
د ـ شرایط قصاص عضو
هـ ـ دیۀ اعضاء
1– دیۀ قطع عضو
2 – دیۀ جرح عضو
2 – 1 – دیۀ جراحات وارده به سر و صورت
2- 2- دیه جراحات وارده به غیر سر و صورت
3- دیه فلج کردن عضو
4– دیه ایراد ضرب منجر به تغییر رنگ پوست
و ـ بررسی جرم ایراد ضرب و جرح عمدی (ماده 614 ق.م.ا 1375)
1- رکن قانونی
2- رکن مادی
3- رکن روانی
فصل دوم: اشکال خاص جرائم علیه عضو
الف ـ جرم شکنجه به منظور کسب اقرار
1- رکن قانونی جرم شکنجه به منظور کسب اقرار
2- رکن مادی جرم شکنجه به منظور کسب اقرار
3- رکن روانی شکنجه به منظور کسب اقرار
ب ـ جرم ایراد صدمه بدنی در اثناء منازعه
1- رکن قانونی
2- رکن مادی
2-1- وقوع منازعه
2-2- وقوع صدمات بدنی در حین منازعه
2-3- وجود حداقل سه نفر در نزاع
4- 2- نامشخص بودن عامل صدمه؟
2-5- رابطۀ علیت بین منازعه و صدمات وارده
3- رکن روانی
4- مجازات جرم صدمات بدنی در اثنای منازعه
4-1- مجازات حبس
2- 4- پرداخت دیه
4-3- مسؤول پرداخت دیه
فهرست منابع

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهاد ما

این محصول را به اشتراک بگذارید

دوره وکالت