منو
جستجو کردن

350,000 تومان

حقوق بیع بین المللی شرح کنوانسیون بیع بین المللی کالا در پرتو دکترین رویه قضایی

توضیحات تکمیلی

بخش اول: قلمرو اعمال و مقررات کلی
فصل اول: قلمرو اعمال
ماده 1 (قلمرو شخصی)
شرح
اعمال مستقیم
اعمال غیرمستقیم کنوانسیون
معلوم نبودن محل استقرار تجارت طرفین در کشورهای مختلف
نقش تابعیت طرفین در تعیین قلمرو کنوانسیون
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 2 (بیع‌های استثناء شده)
شرح
بیع‌های استثناء شده‌ بر مبنای هدف آنها
ضابطه تشخیص خرید برای مصرف شخصی، خانوادگی و خانگی و بار اثبات آن
بیع‌های استثناء شده بر مبنای ماهیت معاملات
بیع‌های استثناء شده بر مبنای ماهیت کالاهای فروخته شده
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
ماده 3 (قراردادهای تأمین کالا و خدمات)
شرح
قراردادهای ناظر به تهیۀ کالایی که باید ساخته یا تولید شوند
قراردادهای با عنصر خدمت
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 4 (قلمرو ماهوی)
شرح
اعتبار قرارداد یا هر یک از شرایط آن یا اعتبار هرگونه عرف مربوطه
اعتبار عرف و عادت
اثر قرارداد نسبت به انتقال مالکیت
رویه قضایی
ماده 5 (استثنای مسئولیت خسارت شخصی)
شرح
مرگ ناشی از کالا یا خسارت شخصی وارده به خریدار و ثالث
خسارت وارده به سایر اموال خریدار
رویه قضایی
ماده 6 (استثنای کنوانسیون، تعدیل یا تغییر آن)
شرح
محدودیت اصل حاکمیت اراده
مستثنی نمودن کنوانسیون
زمان مستثنی نمودن کنوانسیون
انتخاب کنوانسیون به عنوان قانون حاکم
رویه قضایی
فصل دوم: مقررات کلی
ماده 7 (تفسیر کنوانسیون)
شرح
ضوابط تفسیر
پر کردن خلأهای کنوانسیون
امکان توسعه اصل حسن نیت به روابط قراردادی طرفین
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 8 (تفسیر اظهارات و رفتار طرفین)
شرح
قلمرو ماده 8 کنوانسیون
معیار شخصی
معیار نوعی
توجه به سایر شرایط و اوضاع و احوال
قاعده سند شفاهی
شرط مرجر
رویه قضایی
حقوق ایران
ماده 9 (عرف و رویه تجاری)
شرح
مفهوم رویه
آثار رویه
مفهوم عرف
شرایط قابلیت اعمال عرف در صورت عدم توافق بر آن
«تأییدیه‌ها» و اینكوترمزها»
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 10 (تعدد محل تجارت یا فقدان آن)
شرح
وجود بیش از یک محل تجارت
مفهوم نزدیک‌ترین ارتباط محل تجارت با قرارداد و اجرای آن
عدم وجود محل تجارت
مفهوم محل سکونت معمولی
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 11 (اصل رضایی بودن قرارداد)
شرح
قلمرو اصل آزادی شکلی
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 12 (آثار اعلامیه موضوع ماده 96 کنوانسیون)
شرح
قلمرو اعمال رزرو و آثار آن
رویه قضایی
ماده 13 (مفهوم مکتوب)
شرح
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
بخش دوم: انعقاد قرارداد
ماده 14 (شرایط ایجاب)
شرح
شرایط ایجاب نافذ
ایجاب به عموم
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 15 (زمان نفوذ ایجاب و انصراف از آن)
شرح
زمان نفوذ ایجاب
تعریف انصراف از ایجاب
شرایط انصراف از ایجاب
تفاوت‌های رجوع از ایجاب و انصراف از آن
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 16 (رجوع از ایجاب)
شرح
قاعده قابلیت رجوع از ایجاب
استثنائات قاعده قابلیت رجوع از ایجاب
مسئولیت ناشی از رجوع ناصحیح از ایجاب
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 17 (رد ایجاب)
شرح
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 18 (قبول ایجاب و نفوذ آن و اثر سکوت)
شرح
طرق اعلام قبول
اثر سکوت یا عدم اقدام
ضرورت اعلان قبول به ایجابکننده
استثنای وارد بر ضرورت اعلان قبول به ایجابکننده
زمان نفوذ قبول
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 19 (عدم انطباق کامل قبول با ایجاب و نبرد فرم‌ها)
شرح
استفاده از شروط استاندارد در قراردادها
نحوه اندارج صحیح شروط استاندارد
تعارض شروط استاندارد با یکدیگر
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 20 (مهلت قبول ایجاب)
شرح
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 21 (قبول همراه با تأخیر)
شرح
تأخیر منتسب به مخاطب ایجاب
تأخیر ناشی از جریان انتقال
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 22 (انصراف از قبول)
شرح
اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 23 (زمان انعقاد قرارداد)
شرح
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 24 (مفهوم وصول)
شرح
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
بخش سوم: بیع کالا
فصل اول: مقررات کلی
ماده 25 (مفهوم نقض اساسی قرارداد و شرایط آن)
شرح
عناصر نقض اساسی قرارداد
امکان اثبات غیر قابل پیشبینی بودن محرومیت اساسی
مصادیق نقض اساسی قرارداد
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 26 (اخطار فسخ قرارداد)
شرح
شناسایی فسخ غیر قضایی در کنوانسیون
شکل اخطار
مفاد اخطار
امکان فسخ قرارداد بدون ارسال اخطار
مخاطب اخطار فسخ قرارداد
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 27 (اختلال در انتقال اخطار یا سایر طرق اعلام اراده)
شرح
امکان رجوع از اطلاعات مبادله شده تحت شمول ماده 27
شکل اطلاعات مبادله شده و بار اثبات
رویه قضایی
حقوق ایران
ماده 28 (امکان درخواست اجرای عین تعهد)
شرح
قلمرو حقوق متبوع قاضی و مفهوم قراردادهای بیع مشابه
محدودیت ناشی از اعمال ماده 77 کنوانسیون (تكلیف به تقلیل خسارت
محدودیت ناشی از مانع خارجی در مطالبه اجرای عین تعهد
رویه قضایی
حقوق ایران
ماده 29 (شرایط تعدیل و اقاله قرارداد)
شرح
تعدیل و اقاله به صرف تراضی طرفین
شرط عدم تعدیل شفاهی
استثنای وارده بر شرط عدم تعدیل شفاهی
بررسی رابطه ماده 6 کنوانسیون و قسمت دوم بند 2 ماده 29
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
فصل دوم: تعهدات فروشنده
ماده 30 (تعهدات فروشنده به طور کلی)
شرح
تعهد به تسلیم كالا
تعهد به تسلیم اسناد و مدارك
تعهد به انتقال مالكیت
رویه قضایی
اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
قسمت اول: تسلیم کالا و تحویل اسناد
ماده 31 (محل تسلیم کالا)
شرح
مکان تسلیم در قرارداد متضمن حمل كالا
مکان تسلیم کالا طبق مقررات بند 2 ماده 31
تسلیم کالا در محل تجارت بایع
مسئول پرداخت هزینه‌های حمل و نقل
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 32 (تعهدات مرتبط با تسلیم کالا)
شرح
تخصیص کالای موضوع قرارداد متضمن حمل کالا
انعقاد قرارداد حمل توسط بایع
ارائه اطلاعات لازم به خریدار برای بیمه کردن کالا
رویه قضایی
حقوق ایران
ماده 33 (زمان تسلیم کالا)
شرح
تسلیم در موعد معین یا قابل احراز از قرارداد
تسلیم در مهلت معین یا قابل احراز از قرارداد
تسلیم در مهلت معقول پس از انعقاد قرارداد
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 34 (زمان و مکان تسلیم اسناد مرتبط با کالا)
شرح
تسلیم اسناد غیر منطبق
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
قسمت دوم: انطباق کالا و ادعاهای شخص ثالث
ماده 35 (مفهوم انطباق کالا)
شرح
انطباق كالا با قرارداد
متناسب بودن كالا با استفاده عرفی مورد نظر از آن
متناسب بودن کالا با هدف خاص خریدار
مطابقت با نمونه یا مدل
اثر آگاهی مشتری از عدم انطباق کالا
ضمانت اجرای عدم مطابقت کالا
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 36 (زمان ارزیابی انطباق کالا با قرارداد)
شرح
مسئولیت عدم انطباق تا لحظه انتقال ضمان
مسئولیت عدم انطباق پس از انتقال ضمان
بار اثبات عدم انطباق
رویه قضایی
حقوق ایران
ماده 37 (رفع عدم انطباق کالای تسلیمی پیش از موعد)
شرح
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 38 (بازرسی کالا)
شرح
نحوه بازرسی کالا و گستره آن
متصدی امر بازرسی
متعهد پرداخت هزینه بازرسی
زمان و مهلت بازرسی کالا
مکان بازرسی کالا
اثر عدم بازرسی کالا
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 39 (ارسال اخطار عدم انطباق)
شرح
مفاد و شكل اخطار
مهلت معقول ارسال اخطار عدم انطباق
مهلت ارسال اخطار طبق بند 2 ماده 39 كنوانسیون
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 40 (اثر آگاهی فروشنده از عدم انطباق)
شرح
زمان آگاهی بایع از عدم انطباق
قلمرو آگاهی از عدم انطباق
« مفهوم عبارت «نمیتوانست بی‌اطلاع باشد
بار اثبات
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 41 (عدم انطباق حقوقی)
شرح
زمان وجود حق یا ادعای ثالث
قلمرو حق یا ادعای ثالث
ضمانت اجرای عدم انطباق حقوقی کالا
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 42 (عدم انطباق ناشی از مالکیت صنعتی و معنوی)
شرح
مفهوم حق مالکیت صنعتی یا سایر حقوق مالکیت معنوی
«مفهوم عبارت «مطلع بوده یا نمی‌توانسته است نسبت بدان بی‌اطلاع باشد
استثنائات مسئولیت بایع
وجوع افتراق مواد 41 و 42
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
ماده 43 (شرایط استناد به عدم انطباق حقوقی)
شرح
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
ماده 44 (عذر موجه برای عدم ارسال اخطار عدم انطباق)
شرح
عذر موجه و قلمرو آن
آثار وجود عذر موجه
رویه قضائی
قسمت سوم: ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد توسط فروشنده
ماده 45 (اقسام ضمانت اجراهای موجود برای خریدار)
شرح
ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده برای خریدار در مواد 46 تا 52
قابلیت جمع حق مطالبه خسارت با هر یك از طرق جبران دیگر
عدم صلاحیت دادگاه در تعیین مهلت اضافی برای ایفای تعهد
رویه قضایی
حقوق ایران
(اده 46 (درخواست اجرای عین تعهد فروشنده)
اجرای عین تعهد
درخواست كالای جایگزین
تحویل ناقص
تعمیر كالا
انتخاب بین تسلیم جایگزین و تعمیر
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 47 (تعیین مهلت اضافی برای فروشنده)
شرح
شرایط تعیین مهلت اضافی
قلمرو تعیین مهلت اضافی
مزیت تعیین مهلت اضافی
اثر تعیین مهلت اضافی
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 48 (رفع عدم انطباق قرارداد)
شرح
قلمرو اختیار بایع در جبران عدم انطباق و محدودیت‌های آن
تقابل حق فروشنده در رفع عدم انطباق با حق خریدار به فسخ
درخواست بایع مبنی بر رفع عدم انطباق کالا و آثار آن
زمان تأثیر اخطار رفع عدم انطباق
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 49 (فسخ قرارداد توسط خریدار)
شرح
فسخ قرارداد پس از انقضای مهلت اضافی
بررسی امکان فسخ قرارداد به استناد عدم تسلیم اسناد و مدارک کالا از طریق اعطای مهلت اضافی
دامنه اختیار مشتری در فسخ قرارداد در صورت عدم ایفای تعهد ظرف مهلت اضافی
فسخ قرارداد از سوی خریدار پس از تسلیم كالا
مهلت اعلام فسخ در صورت تأخیر در تسلیم
مهلت اعلام فسخ در موارد غیر از تأخیر در تسلیم
ارتباط زمان معقول برای ارسال اخطار عدم انطباق و اخطار اعلام فسخ
رویه قضایی
حقوق ایران
ماده 50 (تقلیل ثمن)
شرح
شرایط استناد به ضمانت اجرای تقلیل ثمن
نحوه محاسبه تقلیل ثمن
زمان و مکان محاسبه تقلیل ثمن
مطالبه توأم تقلیل ثمن و خسارت
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 51 (اثر عدم انطباق جزئی کالا یا عدم تسلیم بخشی از کالا)
شرح
ارتباط ماده 51 و 73 کنوانسیون
قرارداد قابل تجزیه
قرارداد اقساطی
توسل به ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در مواد 46 تا 50 کنوانسیون
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 52 (آثار تسلیم پیش از موعد و اضافی)
شرح
تسلیم پیش از موعد
ماهیت قبول تسلیم پیش از موعد
تسلیم مازاد کالا
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
فصل سوم: تعهدات خریدار
ماده 53 (تعهدات خریدار به طور کلی)
شرح
وجه پرداخت ثمن
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
قسمت اول: تأدیه ثمن
ماده 54 (پرداخت ثمن)
شرح
رعایت تشریفات دارای ماهیت تجاری
رعایت تشریفات دارای ماهیت اداری
رویه قضایی
مقایسه اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 55 (ارزیابی ثمن به قیمت رایج)
شرح
ضابطه تعیین ثمن
ضابطه قیمت رایج
مکان ارزیابی قیمت رایج
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 56 (تعیین ثمن بر اساس وزن کالا)
شرح
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 57 (مکان پرداخت ثمن)
شرح
مکان تأدیه ثمن بر مبنای انتخاب طرفین
مکان تأدیه در صورت منوط بودن پرداخت به تسلیم کالا یا اسناد
تأدیه ثمن در محل تجارت بایع
تغییر محل تجارت
امکان اعمال ماده 57 به سایر تعهدات پولی
مکان پرداخت ثمن در صورت انتقال حق مطالبه ثمن
رویه قضایی
حقوق ایران
ماده 58 (زمان پرداخت ثمن)
شرح
ارتباط مکان تسلیم کالا با زمان پرداخت ثمن
اسناد استیلای کالا
نوع بازرسی موضوع بند 3 ماده 58
رویه قضایی
حقوق ایران
ماده 59 (عدم وابستگی پرداخت ثمن به مطالبه)
شرح
رویه قضایی
حقوق ایران
قسمت دوم: قبض کالا
ماده 60 (مفهوم قبض کالا)
شرح
انجام کلیه اعمال لازم جهت قادر ساختن بایع به تسلیم کالا
تحویل گرفتن کالا
رد کالا
تعهد به همکاری
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
قسمت سوم: ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد توسط خریدار
ماده 61 (اقسام ضمانتاجراهای موجود برای فروشنده)
شرح
اجرای اجباری، فسخ و خسارات ناشی از نقض
رابطه بین طرق جبران خسارت
عدم صلاحیت دادگاه در تعیین مهلت اضافی برای ایفای تعهد
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 62 (درخواست اجرای عین تعهد خریدار)
شرح
رویه قضایی
حقوق ایران
ماده 63 (تعیین مهلت اضافی برای اجرای تعهدات خریدار)
شرح
آثار تعیین مهلت اضافی برای اجرای تعهد
اخطار تعیین مهلت اضافی و زمان نفوذ آن
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 64 (فسخ قرارداد توسط فروشنده)
شرح
اعلام فسخ قرارداد تحت شقوق الف و ب ماده (1)64
اعلام فسخ قرارداد در صورت تأدیه ثمن
رویه قضایی
حقوق ایران
ماده 65 (تعیین مشخصات کالا توسط فروشنده)
شرح
اعتبار قرارداد به رغم واگذاری تعیین مشخصات کالا به خریدار
تعیین مشخصات کالا از سوی بایع به عنوان ضمانت اجرای نقض تعهد مشتری
وضعیت حقوقی تعیین مشخصات کالا از سوی بایع
اخطار تعیین مشخصات توسط بایع طبق بند 2 ماده 65
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
فصل چهارم: انتقال ضمان معاوضی
ماده 66 (اثر انتقال ضمان معاوضی)
شرح
مفهوم ضمان معاوضی در کنوانسیون
مفهوم تلف و مصادیق آن
مفهوم خسارت و مصادیق آن
تلف یا خسارت ناشی از فعل ثالث
تلف یا خسارت ناشی از فعل بایع
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 67 (انتقال ضمان معاوضی در قراردادهای بیع متضمن حمل کالا)
شرح
مفهوم تخصیص کالای موضوع قرارداد
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 68 (انتقال ضمان معاوضی در کالاهای فروخته شده در جریان حمل)
شرح
قلمرو استثنای مقرر در قسمت سوم ماده 68
مقایسه با اسناد بین‌المللی
ماده 69 (انتقال ضمان معاوضی در سایر موارد)
شرح
قبض کالا در محل تجارت بایع
قبض کالا در محلی غیر از محل تجارت بایع
شرایط انتقال ضمان تحت ماده 69 کنوانسیون
اثر نقض سایر تعهدات غیر از قبض بر انتقال ضمان
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 70 (اثر نقض اساسی قرارداد توسط فروشنده بر انتقال ضمان معاوضی)
شرح
فسخ قرارداد
درخواست تسلیم جایگزین کالا
فصل پنجم: مقررات مشترک ناظر بر تعهدات فروشنده و خریدار
قسمت اول: نقض قابل پیش‌بینی و قراردادهای اقساطی
ماده 71 (تعلیق اجرای تعهد)
1 شرح
مفهوم عدم ایفای بخش اساسی تعهدات
مفهوم عنصر معلوم شدن عدم ایفاء
زمان استفاده از حق تعلیق و طول مدت آن
علل توجیه کننده نقض قابل پیش‌بینی
حق متوقف ساختن کالای در جریان حمل
ارسال اخطار تعلیق
آثار ارائه و عدم ارائه تضمین کافی
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 72 (فسخ پیش از موعد)
شرح
ضابطه حدوث نقض اساسی محتمل
ارسال اخطار مطالبه تضمین
اثر عدم ارسال اخطار مطالبه تضمین
اثر ارائه یا عدم ارائه تضمین کافی از اجرای تعهد
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 73 (نقض قراردادهای اقساطی و فسخ آن)
شرح
امکان فسخ قرارداد نسبت به قسط حال شده
شرایط فسخ قرارداد نسبت به اقساط آتی (نقض محتمل)
اعلام فسخ قرارداد نسبت به تمام اقساط
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بینالمللی
حقوق ایران
قسمت دوم: خسارت
ماده 74 (شرایط مطالبه خسارت و میزان آن)
شرح
قلمرو ماده 74 کنوانسیون
شرایط مطالبه خسارت
شکل جبران خسارت
قلمرو خسارت قابل مطالبه
انواع خسارت قابل مطالبه
محاسبه خسارت
قاعده قابل پیشبینی بودن ضرر
شروط قراردادی راجع به مسئولیت
محل پرداخت خسارت
وجه پرداخت خسارت
بار اثبات خسارت
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 75 (خسارت ناشی از قرارداد جایگزین)
شرح
شرایط محاسبه واقعی خسارت
مقدار خسارت قابل مطالبه
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 76 (محاسبه خسارت به روش قیمت رایج)
شرح
شرایط استناد به روش محاسبه فرضی خسارت
مفهوم قیمت رایج
زمان ارزیابی قیمت رایج
مکان ارزیابی قیمت رایج
میزان خسارت قابل پرداخت
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 77 (تکلیف به تقلیل خسارت)
قلمرو قاعده تعهد به تقلیل خسارت
مفهوم اقدامات معقول برای کاهش خسارات وارده
آثار قاعده تقلیل خسارت
هزینه های ناشی از انجام تعهد به تقلیل خسارت
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
فصل سوم: بهره
ماده 78 (مطالبه بهره)
شرح
شرایط تعلق بهره
زمان تعلق بهره
نرخ بهره
مطالبه خسارت مازاد بر بهره
امکان مطالبه بهره نسبت به خسارات
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
قسمت چهارم: معافیت‌ها
ماده 79 (عدم اجرای ناشی از موانع خارجی و شخص ثالث)
شرح
مفهوم مانع خارج از کنترل
شرایط معافیت
شرایط معافیت در صورت دخالت شخص ثالث در اجرای قرارداد
مانع موقت
مانع جزئی
آثار حقوقی معافیت
مسائل خاص مطروحه در ماده 79
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 80 (عدم اجرای ناشی از اقدام متعهدله)
شرح
شرایط معافیت طبق ماده 80
امکان اعمال ماده 80 به موارد مسئولیت مشترک
آثار حقوقی معافیت موضوع ماده 80
تمایز ماده 80 با ماده 77
تمایز ماده 80 با ماده 79
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
قسمت پنجم: آثار فسخ
ماده 81 (پایان تعهدات و استرداد تعهدات اجراء شده)
شرح
ماهیت فسخ قرارداد
آثار فسخ قرارداد
ماهیت رابطه استردادی
مسائل مربوط به استرداد
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 82 (از دست دادن حق فسخ یا درخواست کالای جایگزین)
شرح
استثنائات وارده بر قاعده کلی مقرر در بند 1 ماده 82
رویه قضایی
مقایسه با اسناد بین‌المللی
حقوق ایران
ماده 83 (بقای ضمانت اجراهای دیگر برای خریدار)
شرح
ماده 84 (پرداخت بهره و استرداد منافع ناشی از تعهدات اجراء شده)
شرح
پرداخت بهره ثمن دریافت شده
استرداد منافع حاصله از کالا
رویه قضایی
حقوق ایران
قسمت ششم: محافظت کالا
ماده 85 (تکلیف به محافظت از کالا توسط فروشنده)
شرح
انجام اقدامات معقول برای حفظ کالا
ماهیت تعهد به حفظ کالا و اثر آن
مدت زمان حفظ کالا، هزینه آن و حق حبس فروشنده
رویه قضایی
حقوق ایران
ماده 86 (تکلیف خریدار به تصرف و محافظت از کالا)
شرح
تعهد به حفظ کالا پس از دریافت یا قبض آن
تعهد به حفظ کالا قبل از قبض آن
رویه قضایی
حقوق ایران
ماده 87 (محافظت کالا از طریق ثالث)
شرح
حقوق ایران
ماده 88 (بازفروش کالا)
شرح
ماهیت بازفروش کالا
مفهوم طرق مقتضی
ضرورت ارسال اخطار به طرف مقابل
الزام به بازفروش کالا
هزینه های ناشی از بازفروش کالا
معیار قیمت بازفروش کالا
رویه قضایی
حقوق ایران
بخش پنجم: مقررات نهایی
ماده 89 (امین کنوانسیون)
ماده 90 (ارتباط کنوانسیون با موافقت‌نامه‌های بین‌المللی دیگر)
شرح
ماده 91 (امضاء و تصویب کنوانسیون و الحاق به آن)
ماده 92 (الحاق جزئی)
شرح
ماده 93 (اعمال کنوانسیون در کشورهای متشکل از ایالات مختلف)
شرح
ماده 94 (اعمال کنوانسیون در کشورهای با نظام حقوقی یکسان یا مشابه)
شرح
ماده 95 (استثنای بند ب ماده 1 کنوانسیون)
شرح
ماده 96 (محدودیت اصل رضایی بودن قرارداد)
شرح
ماده 97 (اعلامیه ها و نفوذ آنها)
شرح
ماده 98 (قلمرو رزرو)
شرح
ماده 99 (زمان نفوذ کنوانسیون)
شرح
ماده 100 (قلمرو زمانی)
شرح
ماده 101 (رد کنوانسیون)
شرح

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حقوق بیع بین المللی شرح کنوانسیون بیع بین المللی کالا در پرتو دکترین رویه قضایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهاد ما

این محصول را به اشتراک بگذارید

دوره وکالت