منو
جستجو کردن

150,000 تومان

حقوق بشر دوستانه و سلاح های هسته ‌ای

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ساعد نادر

موضوع

حقوق بشردوستانه

سال چاپ

1386

نوبت چاپ

1

تیراژ

1000

تعداد صفحه

443

شابک

978-964-8200-10-2

مقدمه
فصل اول: مقدمات تحلیل حقوق بشردوستانه و سلاح های هسته ای
گفتار اول: اصول بشردوستانه ناظر بر منع یا تحدید تسلیحات: مطالع های نظری
بند اول: خلع سلاح و رویكرد اصول حقوق بین الملل بشردوستانه
1- نامحدود نبودن اختیار دولت ها در بكارگیری ابزارها و فنون جنگی
2- اصل ضرورت نظامی و تناسب
3- اصل تفكیك بین اهداف نظامی و غیرنظامی
4-اصل منع ایجاد درد و رنج بیهوده
بند دوم: دشواری ها و موانع خلع سلاح از طریق حقوق بشردوستانه
1- موانع ناشی از محدودیت گستره حقوق بشردوستانه
2- موانع ناشی از انعطاف در مفهوم ضرورت نظامی
گفتار دوم: مفهوم شناسی سلاحهای كشتار جمعی در پندار حقوقی و
وضعیت سلاحهای هسته ای
بند اول: عناصر اولیه تبیین مفهومی سلاح های كشتار جمعی
1- قدرت تخریب، مرگ آفرینی و صدمه به امنیت فیزیكی
2- حجم تلفات و پیامدها
3- عدم امكان كنترل یا دفاع مؤثر
بند دوم: مفهوم و آثار سلاح های هسته ای در منظومه سلاح های كشتارجمعی
1- آموزه های فیزیك اتمی در مورد اتم و كنش های هم جوشی و تلاشی آن
2- تعریف و انواع سلاح های هسته ای
3- آثار كاربرد سلاح های هسته ای
الف- اثرات گرمائی
ب- پیامدهای مستقیم بر سلامت انسان
پ- باران اتمی
ت- تغییرات زیست محیطی
بند سوم: تحول معاهدات بین المللی در خصوص سلاح های هسته ای
1- آغاز آزمایش های هسته ای (1954-1945)
2- آغاز نگرانی جامعه بین المللی نسبت به آثار آزمایش های هسته ای (1945)
3-معاهده جنوبگان و ایجاد نخستین منطقه عاری از سلاح هسته ای
4-انعقاد معاهده تحدید آزمایش های هسته ای (1963)
5-معاهده تلاتلولكو و عاری سازی مناطق از سلاح هسته ای
6-ان.پی.تی. و منع گسترش سلاح های هسته ای (1968)
7-معاهده دوجانبه تحدید آزمایش های هسته ای (1976-1974)
8-معاهده راروتونگا و سومین منطقه عاری از سلاح های هسته ای (1985)
9-اعلام استمهال و توقف آزمایش های هسته ای (1993-1990)
10-برگزاری مذاكرات منع جامع آزمایش های هسته ای (1993-1991)
11-معاهدات بانكوك و پلیندابا: بسط مناطق عاری از سلاح هسته ای (1995)
12-تصویب معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای (1996)
گفتار سوم: دامنه منع سلاح های هسته ای در پرتو نظام عدم گسترش: ان.پی.تی. و اسناد مكمل آن
بند اول: تعهدات ناشی از معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای
1- اعراض دائمی دولت های غیرهسته ای از حق دارا شدن این سلاح
2- تعهدات هسته ای ها در رابطه با منع هسته ای شدن سایر دولت ها
بند دوم: مستثنیات تعهد به منع هسته ای شدن دولت ها در معاهده 1968
1- امتیاز موقت دولته ای هسته ای برای حفظ ذخایر و گسترش عمودی
2- ماهیت قراردادی منع دستیابی به سلاح هسته ای
بند سوم: خصایص نظام عدم گسترش سلاح های هسته ای
1- دسته بندی دولت هادر عرصه مسائل هسته ای
2- دارندگان نامشروع سلاح هسته ای یا قدرت های آستانه
3- تفاوت در برقراری نوع حقوق و تعهدات دولت های عضو عدم گسترش
بند چهارم: پادمان هسته ای و كنترل عدم گسترش
فصل دوم: حقوق بشردوستانه، دیوان بین المللی دادگستری و سلاح های هسته ای در نظریه حقوقدانان
گفتار اول: تأملی در آرای مشورتی دیوان جهانی درباره مشروعیت سلاح های هسته ای
بند اول: مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای
بند دوم: مشروعیت استفاده از سلاح های هسته ای در درگیری های مسلحانه
گفتار دوم: رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص مشروعیت سلاح های هسته ای
بند اول-اعمال حقوق بشردوستانه بر تهدید یا كاربرد سلاح های هسته ای
بند دوم-تهدید سلاح های هسته ای یا سیاست بازدارندگی
بند سوم: عدم مشروعیت «عمومی» تهدید یا كاربرد سلاح های هسته ای
1-استثنای شرایط حاد دفاع از خود
2-تعهد به انجام مذاكرات خلع سلاح هسته ای
گفتار سوم: رأی مشورتی راجع به سلاح های هسته ای و نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل بشردوستانه
بند اول: نقطه شروع كار دیوان
بند دوم: حقوق قابل اعمال
بند سوم: سلاح های هسته ای و منشور
بند چهارم: سلاح های هسته ای و حقوق بین الملل بشردوستانه
گفتار چهارم: ماهیت كیفری بازدارندگی هسته ای به دلیل نقض حقوق بین الملل بشردوستانه
بند اول: سلاح های هسته ای و قوانین جنگی (حقوق لاهه)
بند دوم: بازدارندگی هسته ای و حقوق بین الملل بشردوستانه
بند سوم: استنتاج در خصوص حقوق بین الملل بشردوستانه و سلاح های هسته ای
بند چهارم: انصراف دیوان در بند 97
گفتار پنجم: حقوق بین الملل بشردوستانه در رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری
در مورد مشرعیت تهدید یا توسل به سلاح هسته ای
بند اول: تعریف حقوق بین الملل بشردوستانه
بند دوم: ماهیت عرفی معاهدات حقوق بشردوستانه
بند سوم: قواعد عرفی حقوق بین الملل بشردوستانه
1- اصل تفكیك
2- منع استفاده از سلاح های غیر قابل تمیز یا كور
3- اصل تناسب
4- منع كاربرد سلاح های هسته ای دارای صدمه غیر ضروری یا درد و رنج بیش ازحد
5 – منع كاربرد سـم
6- شرط مارتنس
بند چهارم: تهدید به نقض قواعد حقوق بشردوستانه
بند پنجم: رابطة حقوق بین الملل بشردوستانه با سایر قواعد حقوق بین الملل
1- حقوق بین الملل بشر
2-حقوق محیط زیست
3- حقوق دفاع از خود
گفتار ششم: ممنوعیت یا محدودیت كاربرد سلاح های هسته ای:
دلایل و ملاحظات زیست محیطی
بند اول:حقوق بین الملل محیط زیست
1- اصول زست محیطی در حقوق بین الملل
2- حفاظت از محیط زیست در طول درگیری های مسلحانه
بند دوم: انصاف بین نسلی و حقوق نسل های آینده
گفتار هفتم: رابطة حقوق توسل به زور و حقوق درگیری های مسلحانه:
بررسی ابعاد حقوقی كاربرد سلاح های هسته ای
بند اول: تأملی بر نظر مشورتی دیوان
بند دوم: بازخوانی اصل برابری متخاصمین؟
گفتار هشتم: رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد مشروعیت كاربرد
سلاح های هسته ای در حقوق بین الملل: ضعف ها و قوت ها
بند اول: داستان توفیق سازمان های غیردولتی
بند دوم: حقوق قابل اعمال
بند سوم: سلاح های هسته ای و دفاع مشروع
بند چهارم: منع عمومی سلاحهای هسته ای؟
بند پنجم: حقوق بین الملل بشردوستانه
فصل سوم: گستره منع كاربرد سلاح های هسته ای در حقوق بشردوستانه
گفتار اول: مناسبات حقوق توسل به زور و حقوق بشردوستانه پیرامون كاربرد
سلاح های هسته ای: آئین حل تعارض
بند اول: اصل برابری متخاصمین در درگیری های مسلحانه: دكترین و رویه قضائی
بند دوم: توجیه عدول از اصل برابری در رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری
1- سقوط تعهد به رعایت برابری متخاصمین بر اثرحق دفاع مشروع
2- نظریه فقدان قواعد حل تعارض در حقوق بین الملل
بند سوم: استدراك اعمال حقوق بشردوستانه بر مشروعیت هرگونه كاربرد سلاح هسته ای
1- نفی دوگانگی حقوق دفاع مشروع و بشردوستانه نسبت به كاربرد سلاح هسته ای
2- اصل وحدت و همگونی نظام حقوقی
3- معیار كارآئی و اثربخشی نظام حقوقی
4- موانع حقوقی عملی در شناسائی مدافع از متجاوز
5- روح معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای
6- مشكلات شمول حق دفاع مشروع بر كاربرد سلاح های هسته ای
7- قابل اعمال نبودن اصل ممنوعیت شناسائی آثار حقوقی مثبت برای تخلفات بین المللی
گفتار دوم: تأثیر حقوق بشردوستانه بر مشروعیت تجویز كاربرد سلاح هسته ای توسط شورای امنیت
بند اول: اختیارات شورای امنیت و تأثیر سلاح هسته ای بر صلح و امنیت بین المللی
1- رابطه دفاع مشروع و نظام امنیت دسته جمعی از نقطه نظر اختیارات شورای امنیت
2- نگرش دیوان بین المللی دادگستری پیرامون تجویز كاربرد سلاح هسته ای بر اساس ماده 42 منشور
بند دوم: توجیه نامشروع بودن تجویز كاربرد سلاح هسته ای از سوی شورای امنیت
1- اشتقاق صلاحیت شورا از دولت ها
2- ماهیت آمره قواعد حقوق بشردوستانه
3- التزام شورا به رعایت ملاحظات حقوق بشر
4- نوع واكنش شورا بر اساس معاهدات راجع به سلاح های كشتار جمعی
گفتار سوم: كاربرد سلاح های هسته ای و رویه قضائی بین المللی: از حقوق موجود (lex lata) تا حقوق مطلوب(Lex ferenda)
بند اول: تفسیر منع گسترش سلاح های هسته ای و برداشت های دوگانه از رویه لوتوس
1- تفسیر لوتوسی از حقوق بین الملل و نظم بین المللی دولت محور
2- وضعیت اخیر جامعه بین المللی و اضمحلال تفسیر لوتوسی
بند دوم: عوامل حقوقی توجیه وجود و كاربرد احتمالی سلاح هسته ای
1- مسأله دفاع با استفاده از سلاح هسته ای
2- بازدارندگی هسته ای یا تهدید به كاربرد سلاح هسته ای
3- وضعیت مشروعیت فعالیت دولت ها در زمینه پدافند هسته ای
بند سوم: رابطه حق نابرابر نگهداری ذخائر هسته ای با تعهد خاص به انهدام آنها
گفتار چهارم: تحول منع كاربرد سلاح های هسته ای یك دهه پس از صدور رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری
بند اول: اصول حاكم بر مشروعیت استثنائی كاربرد سلاح هسته ای در رویه قضائی
1- استثنای مشروعیت كاربرد سلاح های هسته ای در حقوق بشردوستانه
2- التزام مدعی به اثبات مشروعیت كاربرد سلاح هسته ای
3- بستگی مشروعیت كاربرد به انواع معینی از سلاح های هسته ای
بند دوم: ممنوعیت محدود كاربرد سلاح های هسته ای در حقوق خاص
1- اعلام تعهد یكجانبه به منع كاربرد سلاح هسته ای
2-تحدید دامنه كاربرد سلاح هسته ای در اعلامیه مشترك قدرت های هسته ای
3- تعهد به عدم كاربرد در معاهدات مناطق عاری از سلاح هسته ای
4- ماهیت شبه معاهده ای یا عرف محدود «منع» كاربرد سلاح هسته ای
بند سوم: ترسیم مسیر رو به ظهور منع كامل كاربرد سلاح های هسته ای: نظریه و رویه
1- قابل اتكا نبودن سیاست بازدارندگی در روند احراز قاعده عرفی منع كاربرد
2- شواهد حقوقی گذار به منع كامل كاربرد سلاح های هسته ای
الف- اعتقاد حقوقی نهفته در عدم استفاده از سلاح های هسته ای
ب- مشروعیت سلاح های هسته ای: استثنائی محال
پ- بازدارندگی: دلیل نفی یا صرفاً تحدید دامنه اعمال قاعده عرفی
گفتار پنجم: درآمدی بر حقوق بشردوستانه و كاربرد سلاح هسته ای در مبارزه با تروریسم
بند اول: اعمال حقوق بشردوستانه بر اقدامات تروریستی و واكنش به تروریسم
1- شناسائی قابلیت اعمال حقوق بشردوستانه در معاهدات ضدتروریسم
2- آستانه اعمال حقوق بشردوستانه: رابطه درگیری مسلحانه و اقدام تروریستی
3- نتایج غایت و اطلاق اصول بشردوستانه
4- همگرائی قطعنامه های شورای امنیت با حقوق بشردوستانه
بند دوم: عدم مشروعیت كاربرد سلاح هسته ای در واكنش به تروریسم
گفتار ششم: به سوی منع مطلق سلاح های هسته ای: از دكترین بازدارندگی تا خلع سلاح كامل و عمومی
بند اول: بازدارندگی: اساسی ترین مانع منع كامل سلاح های هسته ای
1- تلقی حقوق بین الملل معاصر به عنوان مجموعه قواعد ضدامنیتی
2- استمرار نوسازی تسلیحات و فناوری تسلیحاتی و ابقای گسترش عمودی
3- پیامدهای نظریه بازدارندگی بر تضعیف فرایند خلع سلاح عمومی
4- تأثیر بازدارندگی بر نظام عدم گسترش و خلع سلاح هسته ای
بند دوم: خلع سلاح: چارچوب حقوقی انتفای كاربرد سلاح های هسته ای
نتیجه گیری پایانی
ضمائم
1- مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای (درخواست مجمع عمومی)، خلاصه رأی مشورتی 9 ژوئیه 1996 دیوان بین المللی دادگستری سال 1996
2- مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح هسته ای توسط دولت ها در درگیری های مسلحانه، (درخواست سازمان بهداشت جهانی)، متن كامل رای مشورتی 9 ژوئیه 1996
منابع و مأخذ پایانی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حقوق بشر دوستانه و سلاح های هسته ‌ای”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهاد ما

این محصول را به اشتراک بگذارید

ناموجود

دوره وکالت