منو
جستجو کردن

950 تومان

حقوق اتحاديه‌ اروپا

توضیحات تکمیلی

نویسنده

مایک کاتبرت

مترجم

اخلاقی بهروز, اشتیاق وحید, پرویزیان پرویز

موضوع

حقوق اتحادیه اروپا

سال چاپ

1380

نوبت چاپ

1

تیراژ

3000

تعداد صفحه

208

مقدمۀ ناشر
1. نهادهاى جامعۀ اروپا
پارلمان اروپايى
روش‌هاى تصميم‌گيرى
مقام اروپايى مسؤول رسيدگى به شكايات شهروندان
پارلمان اروپايى و كميسيون اروپايى
پارلمان اروپايى و بودجۀ جامعه
شوراى وزيران
روش‌هاى رأى‌گيرى
«حق وتو»
كنترل دموكراتيك
كميتۀ نمايندگان دايمى
كميسيون اروپايى
كميسيونرها
وظايف كميسيون
ديوان دادگسترى اروپا
قضات
دادستان‌هاى كل
احكام
كثرت دعاوى
آيين دادرسى
آينده
دادگاه مرحلۀ بدوى
حوزۀ صلاحيت
ديوان محاسبات
نهادهاى مشورتى
كميتۀ اقتصادى و اجتماعى
كميتۀ نواحى
اصلاحات نهادين
«اروپايى‌هاى واقعى»
شوراى اروپا
2. منابع حقوق جامعۀ اروپا
منابع اوّليه و ثانويۀ حقوق جامعه
معاهدات
مصوّبات ادارى موضوع مادۀ 249 معاهدۀ جامعۀ اروپا( 189 سابق)
آيين‌نامه‌ها
دستورالعمل‌ها
تصميمات
انتشار و اعلام آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تصميمات
آيين‌هاى قانون‌گذارى بر اساس مادۀ 249 معاهدۀ جامعۀ اروپا (189 سابق)
شيوۀ همكارى (مادۀ 252 معاهدۀ جامعۀ اروپا (C 189 سابق))
آيين تصميم مشترك (مادۀ 251 معاهدۀ جامعۀ اروپا (b189 سابق))
اصول كلّى حقوق جامعه
تناسب
حمايت از انتظارات مشروع
عدم تبعيض
حمايت از حقوق بنيادين
حقوق شكلى
الف. حق اقامۀ دعوى
ب. حق دادرسى به نحو مقتضى
احكام ديوان دادگسترى اروپا و دادگاه مرحلۀ بدوى
روش‌هاى تفسير
3. جامعۀ اروپا و حقوق ملّى
تفوّق حقوق جامعه
حقوق جامعه بر حقوق ملى حاكم است
جذب و ادغام حقوق جامعه در حقوق ملّى
رهيافت مونيستى (وحدت‌گرا)
رهيافت دوآليستى (كثرت‌گرا)
تأثير مستقيم
تأثير مستقيم و دولت‌هاى عضو
شرايط تأثير مستقيم
تأثير مستقيم مقررات معاهدۀ جامعۀ اروپا
تأثير مستقيم آيين‌نامه‌ها
تأثير مستقيم تصميمات
تأثير مستقيم دستورالعمل‌ها
اصل
تأثير مستقيم عمودى و افقى
اصل فون‌كولسون
تأثير مستقيم و دعاوى جبران خسارت
سقف جبران خسارت
4. مراجعات مقدماتى
اهداف مراجعات مقدماتى
موضوعات قابل ارجاع به موجب مادۀ (1)234 معاهدۀ جامعۀ اروپا ((1)177 سابق)
تأثير مستقيم و ارجاعات موضوع مادۀ 234 معاهدۀ جامعۀ اروپا (177 سابق)
كدام دادگاه‌ها تحت سيطرۀ مادۀ 234 معاهدۀ جامعۀ اروپا (177 سابق) هستند؟
دادگاه يا ديوان؟
مراجعات مقدماتى و حقوق ملى
مادۀ (2)234 معاهدۀ جامعۀ اروپا ((2)177 سابق)
احكام قبلى ديوان دادگسترى اروپا در مورد مراجعات مقدماتى
مادۀ (3)234 معاهدۀ جامعۀ اروپا ((3)177 سابق)
الزام به مراجعه
عمل روشن و بدون ابهام
رهنمودها و آيين‌هايى كه در دادگاه‌هاى انگلستان بكار مى‌روند
قواعد موضوع قرار شمارۀ 114 ديوانعالى
آثار قرار مراجعۀ مقدماتى
امتناع از پذيرش مراجعۀ مقدماتى
احكام مقدماتى راجع به اعتبار مصوّبات جامعه
5. جبران‌هاى قضايى و تجديد نظر از آنها
اقدامات اجرايى كميسيون اروپايى
نظريۀ مستدل
قرارهاى موقّت
مرحلۀ قضايى
اقدامات اجرايى دولت عضو
جبران به موجب مادۀ 228 معاهدۀ جامعۀ اروپا (171 سابق)
دعوى ابطال طبق مادۀ 230 معاهدۀ جامعۀ اروپا (173 سابق)
كدام اعمال مى‌توانند مورد ايراد قرار گيرند؟
خواهان‌هاى ممتاز
خواهان‌هاى غيرممتاز
تصميم به شكل يك آيين‌نامه
ارتباط مستقيم و انفرادى
الف. ارتباط مستقيم
ب. ارتباط انفرادى
زمينه‌ها و اسباب ابطال
محدوديت‌هاى زمانى
تأثير ابطال
دعوى به خاطر قصور در اقدام
دفاعيۀ غيرقانونى بودن
جبران‌هاى قابل حصول در دادگاه‌هاى ملى
خسارات موضوع مادۀ 288 معاهدۀ جامعۀ اروپا (215 سابق)
محدوديت زمانى
6. گردش آزادانۀ كالاها
گردش آزادانۀ كالاها
حذف عوارض ميان دول عضو
هزينه‌هايى كه اثرى معادل عوارض دارند
مادۀ 90 معاهدۀ جامعۀ اروپا (95 سابق)
حذف محدوديت كمّى
فرمول داسون‌ويل
دعوى راجع به شراب انگور سياه ديژون
عدول بر طبق مادۀ 30 معاهدۀ جامعۀ اروپا (36 سابق)
«اخلاق، نظم و امنيت عمومى»
اخلاق عمومى
نظم عمومى
امنيت عمومى
حمايت از بهداشت عمومى
حمايت از حقوق مالكيت صنعتى و تجارى
7. سياست رقابت
نقش رقابت در جامعۀ اروپا
مادۀ 81 معاهدۀ جامعۀ اروپا (85 سابق) و رويّه‌هاى محدودكننده
مادۀ 81 معاهدۀ جامعۀ اروپا (85 سابق)
موافقت‌نامه‌ها و رويّه‌هاى هماهنگ
معافيت‌ها
اعلام قبلى عدم‌مغايرت توافق‌ها با معاهدۀ جامعۀ اروپا و اعطاءِ تأييديه
مادۀ 82 معاهدۀ جامعۀ اروپا (86 سابق) و سوءِاستفاده از موقعيت غالب
مادۀ 86 معاهدۀ جامعۀ اقتصادى اروپا
موقعيت غالب
اجراءِ سياست رقابت
اختيارات انجام تحقيق
جريمه‌ها و مجازات‌ها
اقدامات موقّت
حقوق رقابت و حقوق مالكيت
رفتار ضد رقابتى دولت‌ها
سياست ادغام جامعۀ اروپا
جبران‌هاى موجود در دادگاه‌هاى ملّى
8. رفت و آمد آزادانۀ كارگران
مقررات پيمان اروپا
مفهوم «كارگر»
رفع محدوديت‌ها
حق اقامت
آيين‌نامۀ شمارۀ 70/1251
وابستگان كارگران
موانع رفت و آمد آزادانۀ كارگران
استخدام در بخش خدمات عمومى
محدوديت‌هاى وارد بر رفت و آمد آزادانۀ كارگران
9. آزادى استقرار و آزادى ارايۀ خدمات
آزادى استقرار
مواد 43 تا 48 معاهدۀ جامعۀ اروپا (52 تا 58 سابق)
آزادى ارايۀ خدمات
مواد 49 تا 55 معاهدۀ جامعۀ اروپا (59 تا 66 سابق)
حق دريافت خدمات
آموزش حرفه‌اى
عدول
دستورالعمل شمارۀ 221/ 64
شناسايى متقابل
وكلا
شركت‌ها
10. تبعيض به لحاظ جنسيت
قاعدۀ مقرر در پيمان
دستورالعمل‌ها
دستورالعمل شمارۀ 117/75
دستورالعمل شمارۀ 207/76
دستورالعمل شمارۀ 7/79
دستورالعمل شمارۀ 378/86
دستورالعمل شمارۀ 613/86
دستورالعمل شمارۀ 85/92
اعمال قواعد تبعيض جنسى
11. پيمان اتّحاديّۀ اروپا
پيمان آمستردام
نكات اصلى پيمان اصلاحى اتّحاديّۀ اروپا
جامعۀ مستقر
صلاحيت تبعى مبتنى بر ضرورت عمل مؤثر
اصلاحات پيمان جامعۀ اروپا
شهروند اتحاديه
ستون‌هاى سه‌گانه
12. كنوانسيون اروپايى حقوق بشر
ساز و كار حقوق بشر
حق شكايت فردى
سند حقوق بشر مصوب سال 1998
كنوانسيون و اتّحاديّۀ اروپا
فهرست راهنما

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حقوق اتحاديه‌ اروپا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهاد ما

این محصول را به اشتراک بگذارید

ناموجود

دوره وکالت