منو
جستجو کردن

220,000 تومان

اصول و مبانی حقوق و معاملات بازرگانی داخلی – مبانی تجاری

توضیحات تکمیلی

وزن 438 گرم
نویسنده

دکتر مهراب و محمدرضا داراب پور و دکتر امیر شایگان فر

سال چاپ

1402

نوبت چاپ

1

قطع

وزیری

نوع جلد

شومیز

تعداد صفحه

226

شابک

978-600-475-196-4

فصل نخست: مفهوم و جایگاه شخصیت حقوقی

مبحث اول: فلسفه ایجاد شخصیت حقوقی

مبحث دوم: جایگاه قانونی شخصیت حقوقی

مبحث سوم: شرکت‌های بدون شخصیت حقوقی مستقل و خطرات آن

مبحث چهارم: شرکت‌های واجد شخصیت حقوقی مستقل

فصل دوم: انواع شخصیت حقوقی

مبحث اول: شرکت‌های تجاری

گفتار اول: شرکت‌های سهامی

بند اول: مراحل ایجاد و تشکیل

اول: مراحل تشکیل شرکت‌های سهامی عام

دوم: مراحل تشکیل شرکت‌های سهامی خاص

بند دوم: سهام و موضوعات آن

اول: سهام

دوم: انتقال سهام در شرکت‌های سهامی

سوم: انواع سهام در شرکت‌های سهامی

بند سوم: اوراق قرضه و مشارکت

اول: اوراق قرضه

دوم: اوراق مشارکت

بند چهارم: ارکان شرکت

الف) رکن تصمیم گیرنده

ب) رکن اداره کننده

پ) رکن نظارتی

اول: بررسی حساب ها

دوم: اطلاع رسانی

سوم: وظایف خاص دیگر بازرس

بند پنجم: وضعیت قرارداد مدیران با شرکت

بند ششم: افزایش و کاهش سرمایه

اول: افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی

دوم: کاهش سرمایه شرکت‌های سهامی

بند هفتم: تقسیم سود

بند هشتم: انحلال شرکت

گفتار دوم: شرکت‌های با مسئولیت محدود

بند اول: زمان ایجاد و تشکیل

بند دوم: ماهیت

بند سوم: ارکان شرکت

الف) رکن تصمیم گیرنده

ب) رکن اداره کننده

بند چهارم: انحلال شرکت

گفتار سوم: شرکت‌های تضامنی

گفتار چهارم: شرکت‌های نسبی

گفتار پنجم: شرکت‌های مختلط

بند اول: شرکت‌های مختلط سهامی

بند دوم: شرکت‌های مختلط غیرسهامی

گفتار ششم: شرکت‌های تعاونی

بند اول: مفهوم و وجه تمایز تعاونی از شرکت تجاری محض

بند دوم: اصول بنیادی حقوق تعاون

بند سوم: تعاون در قوانین و مقررات داخلی

بند چهارم: تعاونی در قانون تجارت و اصلاحات بعدی

بند پنجم: الگوی اساس نامه‌های تعاونی در ایران

مبحث دوم: تشکیلات و موسسات غیرتجاری

مبحث سوم: تشکیلات و موسسات دولتی

مبحث چهارم: تشکیلات و موسسات مردمی

مبحث پنجم: موقوفات

فصل سوم: برات

مبحث اول: شرایط شکلی اعتبار برات

مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی برات

مبحث سوم: قبولی برات

مبحث چهارم: آثار قبولی برات

مبحث پنجم: نکول برات

مبحث ششم: آثار نکول برات

مبحث هفتم: ظهرنویسی برات

مبحث هشتم: مسئولیت در نتیجه عدم پرداخت برات

مبحث نهم: ضمانت در اسناد تجاری

فصل چهارم: سفته

مبحث اول: مندرجات سفته

مبحث دوم: سایر مسائل مرتبط با سفته

فصل پنجم: چک

مبحث اول: کلیات چک

گفتار اول: صورت چک

گفتار دوم: مندرجات چک

الف- دستور پرداخت

ب- قید محل صدور

پ- قید تاریخ صدور

ت- وجود امضا صادرکنندۀ ۀچک

ث- قید نام پرداخت کننده

ج- وجود نام دارنده

گفتار سوم: ماهیت حقوقی چک

گفتار چهارم: وضعیت چک وعده دار و چک سفید امضاء

گفتار پنجم: ضرورت وجود محل چک

مبحث دوم: مختصات ویژه چک

گفتار اول: مهلت‌های قانونی برایمسئولیت ظهرنویسان و ضامن‌های ظهرنویس

گفتار دوم: مهلت قانونی اقامه دعوی حقوقی

گفتار سوم: اقامه دعوی کیفری در موعد قانونی

گفتار چهارم: مهلت مربوط به مرور زمان چک

گفتار پنجم: روش انتقال چک به دیگران

گفتار ششم: ظهرنویسی و ضمانت در قانون صدور چک جدید

بند اول: ظهرنویسی

بند دوم: ضمانت

گفتار هفتم: مقررات راجع به مفقودی چک

گفتار هشتم: صدور چک

بند اول: اعطای دسته چک

الف) سقف اعتبار مجاز صدور دسته چک

ب) اشخاصی که نمی‌توانند دسته چک دریافت کنند

بند دوم: وظایف صادرکننده حین صدور چک

الف) لزوم ثبت مبلغ، تاریخ و هویت گیرنده چک در سامانه صیاد

ب) لزوم ثبت علت (بابت) صدور چک در سامانه صیاد

بند سوم: وظایف گیرنده حین قبول چک

بند چهارم: صدور چک به نمایندگی

مبحث سوم: اقسام چک

الف- چک در وجه حامل

ب- چک در وجه شخص معین

پ- چک به حواله کِرد

گفتار اول: چک عادی

بند اول: غیرصیادی

بند دوم: صیادی طرح قدیم

بند سوم: صیادی طرح جدید

بند چهارم: چک موردی

بند پنجم: چک الکترونیکی

گفتار دوم: چک تائید شده

گفتار سوم: چک تضمین شده

گفتار چهارم: چک مسافرتی

مبحث چهارم: وصول و برگشت چک

گفتار اول: شرایط جدید وصول چک

بند اول: وصول مبلغ چک از سایر حساب‌های صادرکننده در همان بانک

بند دوم: وصول مبلغ موجود و برگشت زدن چک به میزان کسری

گفتار دوم: برگشت خوردن چک

گفتار سوم: سوءاثر چک برگشتی

گفتار چهارم: شرایط جدید رفع سوءاثر چک برگشتی

گفتار پنجم: گواهی عدم پرداخت

مبحث پنجم: روش‌های مطالبه وجه چک برگشتی

گفتار اول: طرح شکایت کیفری

بند اول: شرایط شکلی تعقیب کیفری صادرکنندۀ چک بلامحل

بند دوم: ثمره ی تعقیب کیفری

بند سوم: زوال وصف کیفری چک

گفتار دوم: اجرائیه اداره ثبت

الف: فوائد اجرا از طریق اداره ثبت

ب- معایب اجرا از طریق اجرای ثبت

گفتار سوم: اجرائیه دادگاه

گفتار چهارم: دعوی حقوقی

فصل ششم: ورشکستگی بازرگانان

مبحث اول: شرایط ضروری تحقق ورشکستگی

گفتار اول: تاجر بودن

گفتار دوم: توقف در پرداخت وجوه

مبحث دوم: مدعیان ورشکستگی

گفتار اول: خود تاجر

گفتار دوم: طبلکاران

گفتار سوم: دادستان

مبحث سوم: ماهیت حکم ورشکستگی

مبحث چهارم: آثار حکم ورشکستگی

گفتار اول: منع مداخله ورشکسته در اموال خود

گفتار دوم: تعلیق دعاوی له و علیه ورشکسته

گفتار سوم: حال شدن دیون ورشکسته

گفتار چهارم: عدم امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه پس از توقف

مبحث پنجم: وضعیت حقوقی معاملات تاجر ورشکسته

گفتار اول: دوره نخست، قبل از تاریخ توقف

گفتار دوم: دوره دوم، از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی

گفتار سوم: دور سوم، بعد از صدور حکم ورشکستگی

مبحث ششم: انواع ورشکستگی

گفتار اول: ورشکستگی عادی

گفتار دوم: ورشکستگی به تقصیر

گفتار سوم: ورشکستگی به تقلب

فصل هفتم: تصفیه امور ورشکستگی

مبحث اول: تقاضای استرداد اموال نزد ورشکسته

مبحث دوم: نحوه تقسیم اموال ورشکسته بین طلبکاران

گفتار اول: طلبکاران با حق وثیقه

گفتار دوم: طلبکاران با حق رجحان

مبحث سوم: قراردادهای ارفاقی

گفتار اول: اثر قرارداد ارفاقی

اول: نسبت به طلبکاران

دوم: نسبت به تاجر ورشکسته

سوم: نسبت به اشخاص ثالث

گفتار دوم: زوال قرارداد ارفاقی

مبحث چهارم: ختم ورشکستگی

مبحث پنجم: اعاده اعتبار ورشکسته

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع عربی

فهرست منابع لاتین

آیین نامه ها، قوانین، آرای وحدت رویه و…

آیات، احادیث و قواعد فقهی

الف: آیات

ب: احادیث

پ: قواعد فقهی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اصول و مبانی حقوق و معاملات بازرگانی داخلی – مبانی تجاری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهاد ما

این محصول را به اشتراک بگذارید

3 عدد در انبار

دوره وکالت