منو
جستجو کردن

600,000 تومان

اصول قراردادهای تجاری بين‌المللی (2010)

توضیحات تکمیلی

نویسنده

موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی (یونیدورا)

مترجم

اخلاقی بهروز, امام فرهاد

موضوع

قراردادهاي تجاري بين‌المللي

سال چاپ

1396

نوبت چاپ

6

تیراژ

500

تعداد صفحه

874

شابک

978-600-7077-14-6

دیباچه ویرایش 2010
پیش‌گفتار ویرایش 2010
شورای اجرایی یونیدُروا (2013-2009)
اعضای گروه كاری برای آماده كردن اصول یونیدُروا 2010
سخن ناشر
گواهی ترجمه و انتشار اصول یونیدروا 1994
خوشامدگویی به ترجمه فارسی
پیش‌گفتار مترجمان در چاپ اول
موافقت‌نامه راجع به ترجمه و انتشار اصول یونیدُروا 2004 به زبان فارسی
پیش‌گفتار مترجمان در ویرایش دوم
گواهی ترجمه و انتشار اصول یونیدروا 2010
موافقت‌نامه راجع به ترجمه و انتشار اصول یونیدُروا 2010 به زبان فارسی
پیش‌گفتار مترجمان بر چاپ و ویرایش سوم
دستاوردهای اخیر مؤسسه بین‌المللی یكنواخت كردن حقوق خصوصی: اصول
قراردادهای تجاری بین‌المللی مؤسسه
جدول مقایسه و تطبیق مواد ویرایش‌های 1994، 2004 و 2010 اصول یونیدُروا
مقدمه
فصل 1 : مقررات عمومی
ماده 1-1 (اصل آزادی قراردادها)
ماده 2-1 (نیازمند نبودن به شكلی خاص)
ماده 3-1 (مشخصه الزام‌آور قرارداد)
ماده 4-1 (قواعد امری)
ماده 5-1 (مستثنا كردن یا اصلاح كردن از سوی طرفین)
ماده 6-1 (تفسیر و تكمیل اصول)
ماده 7-1 (حسن نیت و معامله منصفانه)
ماده 8-1 (رفتار ناهماهنگ)
ماده 9-1 (عرفهای تجاری و رویه‌ها)
ماده 10-1 (اخطاریه)
ماده 11-1 (تعاریف)
ماده 12-1 (محاسبه زمان مقرر شده توسط طرفین)
فصل 2 : تشكیل قرارداد و اختیارات نمایندگان
قسمت 1: تشكیل قرارداد
ماده 1-1-2 (نحوه تشكیل قرارداد)
ماده 2-1-2 (تعریف ایجاب)
ماده 3-1-2 (پس گرفتن ایجاب)
ماده 4-1-2 (رجوع از ایجاب)
ماده 5-1-2 (رد ایجاب)
ماده 6-1-2 (نحوه قبول)
ماده 7-1-2 (زمان قبولی)
ماده 8-1-2 (قبول در مهلت مشخص)
ماده 9-1-2 (قبول پس از موعد – تأخیر در انتقال)
ماده 10-1-2 (پس گرفتن قبول)
ماده 11-1-2 (قبولی اصلاح شده)
ماده 12-1-2 (نوشته‌های تأیید كننده قرارداد)
ماده 13-1-2 (انعقاد قرارداد منوط به توافق بر موضوعات مشخص یا توافق
به شكلی مشخص) 69
ماده 14-1-2 (قرارداد حاوی شروطی است كه به عمد باز و غیرقطعی باقی مانده‌اند)
ماده 15-1-2 (مذاكرات همراه با سوءنیت)
ماده 16-1-2 (وظیفه محرمانه نگاه داشتن [اطلاعات])
ماده 17-1-2 (قیود ادغام)
ماده 18-1-2 (اصلاحات به شكلی مشخص)
ماده 19-1-2 (انعقاد قرارداد تحت شروط استاندارد)
ماده 20-1-2 (شروط غیرمنتظره)
ماده 21-1-2 (تعارض بین شروط استاندارد و غیراستاندارد)
ماده 22-1-2 (نبرد فرم ها)
قسمت 2: اختیارات نمایندگان
ماده 1-2-2 (قلمرو این قسمت)
ماده 2-2-2 (تحقق یافتن اختیارات نماینده و محدوده آن)
ماده 3-2-2 (نمایندگی افشا شده)
ماده 4-2-2 (نمایندگی افشا نشده)
ماده 5-2-2 (اقدام نماینده بدون داشتن اختیارات یا فراتر از محدوده اختیارات)
ماده 6-2-2 (مسؤولیت نماینده‌ای كه بدون داشتن اختیارات یا فراتر از محدوده
اختیاراتش اقدام می‌كند) 109
ماده 7-2-2 (تعارض منافع)
ماده 8-2-2 (نمایندگی فرعی)
ماده 9-2-2 (تنفیذ)
ماده 10-2-2 (خاتمه یافتن اختیارات)
فصل 3 : اعتبار
قسمت 1: مقررات عمومی
ماده 1-1-3 (موضوعات غیرمشمول)
ماده 2-1-3 (اعتبارِ صرفِ توافق)
ماده 3-1-3 (عدم امكان ابتدایی)
ماده 4-1-3 (مشخصه امری مقررات)
قسمت 2: مبانی ابطال قرارداد
مادۀ 1-2-3 (تعریف اشتباه)
ماده 2-2-3 (اشتباه مؤثر)
ماده 3-2-3 (اشتباه در بیان یا انتقال مطلب دیگری)
ماده 4-2-3 (طرق جبران عدم اجرای تعهد)
ماده 5-2-3 (فریب)
ماده 6-2-3 (تهدید)
ماده 7-2-3 (اختلاف فاحش)
ماده 8-2-3 (اشخاص ثالث)
ماده 9-2-3 (تنفیذ)
ماده 10-2-3 (از دست دادن حق ابطال)
ماده 11-2-3 (اخطار ابطال)
ماده 12-2-3 (مواعد)
ماده 13-2-3 (ابطال جزئی)
ماده 14-2-3 (اثر عطف بماسبق شونده ابطال)
ماده 15-2-3 (استرداد)
ماده 16-2-3 (خسارات)
ماده 17-2-3 (اعلا م‌های یكجانبه)
قسمت 3: عدم مشروعیت
مادۀ 1-3-3 (قراردادهای ناقض قواعد امری)
مادۀ 2-3-3 (استرداد)
فصل 4 : تفسیر
ماده 1-4 (قصد طرفین)
ماده 2-4 (تفسیر اظهارات و رفتارهای دیگر)
ماده 3-4 (اوضاع و احوال مرتبط)
ماده 4-4 (ارجاع به قرارداد یا به یك عبارت در كلیتش)
ماده 5-4 (اثر حقوقی دادن به تمامی شروط)
ماده 6-4 (قاعده تقدم تفسیر به زیان تنظیم كننده قرارداد)
ماده 7-4 (ناهماهنگی‌های زبانی)
ماده 8-4 (فراهم آوردن یك شرط مسكوت مانده)
فصل 5 : محتوای قرارداد، حقوق طرف‌های ثالث و شروط قراردادی
قسمت 1: محتوای قرارداد
ماده 1-1-5 (تعهدات صریح و ضمنی)
ماده 2-1-5 (تعهدات ضمنی)
ماده 3-1-5 (همكاری بین طرفین)
ماده 4-1-5 (وظیفه دستیابی به نتیجه‌ای مشخص- وظیفه انجام حداكثر كوشش)
ماده 5-1-5 (تعیین نوع وظیفه ذی مدخل)
ماده 6-1-5 (تعیین كیفیت اجرای تعهد)
ماده 7-1-5 (تعیین مبلغ قرارداد)
ماده 8-1-5 (قرارداد برای یك مدت نامعین)
ماده 9-1-5 (ابراء به وسیله توافق)
قسمت 2: حقوق طرف‌های ثالث
ماده 1-2-5 (قراردادهای به نفع طرف‌های ثالث)
ماده 2-2-5 (طرف ثالثِ قابل تعیین)
ماده 3-2-5 (قیود رفع یا محدود ساختن مسؤولیت)
ماده 4-2-5 (ایرادها)
ماده 5-2-5 (لغو حق)
ماده 6-2-5 (اعراض)
قسمت 3: شروط
ماده 1-3-5 (انواع شروط)
ماده 2-3-5 (آثار شروط)
ماده 3-3-5 (مداخله در شروط)
ماده 4-3-5 (وظیفه حفظ و مراقبت از حقوق)
ماده 5-3-5 (استرداد در صورت تحقق یك شرط فاسخ)
فصل 6 : اجرای تعهدات
قسمت 1: اجرای تعهدات به طور كلی
ماده 1-1-6 (زمان اجرای تعهد)
ماده 2-1-6 (اجرای تعهد در زمانی واحد یا به دفعات)
ماده 3-1-6 (اجرای جزئی تعهدات)
ماده 4-1-6 (ترتیب اجرای تعهدات)
ماده 5-1-6 (اجرای پیش از موعد تعهدات)
ماده 6-1-6 (محل اجرای تعهد)
ماده 7-1-6 (پرداخت با چك یا سند دیگر)
ماده 8-1-6 (پرداخت از طریق انتقال وجوه)
ماده 9-1-6 (پول پرداخت)
ماده 10-1-6 (پول تصریح نشده)
ماده 11-1-6 (هزینه‌های اجرای تعهد)
ماده 12-1-6 (انتساب پرداخت ها)
ماده 13-1-6 (انتساب [اجرای] تعهدات غیرپولی)
ماده 14-1-6 (درخواست مجوز عمومی)
ماده 15-1-6 (روال درخواست مجوز)
ماده 16-1-6 (عدم اعطا یا عدم رد اعطای مجوز)
ماده 17-1-6 (رد اعطای مجوز)
قسمت 2: عسر و حرج
ماده 1-2-6 (قراردادی كه رعایت آن الزامی است)
ماده 2-2-6 (تعریف عسر و حرج)
ماده 3-2-6 (آثار عسر و حرج)
فصل 7 : عدم اجرای تعهدات
قسمت 1: عدم اجرای تعهد به طور كلی
ماده 1-1-7 (عدم اجرای تعریف شده)
ماده 2-1-7 (مداخله طرف دیگر)
ماده 3-1-7 (خودداری از اجرای تعهد [حق حبس])
ماده 4-1-7 (جبران [عدم اجرای تعهد] از سوی طرف مسؤول عدم اجرا)
ماده 5-1-7 (مدت زمان اضافی برای اجرای تعهد)
ماده 6-1-7 (قیود معافیت)
ماده 7-1-7 (قوه قهریه)
قسمت2 : حق الزام اجرای تعهد
ماده 1-2-7 (اجرای تعهد پولی)
ماده 2-2-7 (اجرای تعهدات غیرپولی)
ماده 3-2-7 (برطرف كردن عیب و نقص و جایگزین كردن برای اجرای معیوب و ناقص)
ماده 4-2-7 (جریمه قضایی)
ماده 5-2-7 (تغییر طریق جبران)
قسمت 3: خاتمه یافتن
ماده 1-3-7 (حق خاتمه دادن به قرارداد)
ماده 2-3-7 (اخطارخاتمه دادن به قرارداد)
ماده 3-3-7 (عدم اجرای پیش‌بینی شده)
ماده 4-3-7 (تضمین مناسب اجرای مقرر شده)
ماده 5-3-7 (آثار كلی خاتمه دادن به قرارداد)
ماده 6-3-7 (استرداد در قراردادهایی كه به صورت آنی اجرا می‌شوند)
ماده 7-3-7 (استرداد در قراردادهایی كه اجرای آن‌ها برای مدت زمانی ادامه می‌یابد)
قسمت 4: خسارات
ماده 1-4-7 (حق مطالبه خسارات)
ماده 2-4-7 (غرامت كامل)
ماده 3-4-7 (قطعیت صدمه)
ماده 4-4-7 (قابل پیش‌بینی بودن صدمه)
ماده 5-4-7 (اثبات صدمه در مورد معامله جایگزین)
ماده 6-4-7 (اثبات میزان صدمه به مبلغ رایج)
ماده 7-4-7 (صدمه‌ای كه جزئاً ناشی از طرف زیان دیده باشد)
ماده 8-4-7 (تقلیل صدمه)
ماده 9-4-7 (بهره كوتاهی در پرداخت پول)
ماده 10-4-7 (بهره خسارات)
ماده 11-4-7 (نحوه جبران پولی)
ماده 12-4-7 (پولی كه خسارات به آن محاسبه می‌شود)
ماده 13-4-7 (پرداخت توافق شده برای عدم اجرای تعهد)
فصل 8 : تهاتر
ماده 1-8 (شرایط تهاتر)
ماده 2-8 (تهاتر ارزی)
ماده 3-8 (تهاتر با ارسال اخطار)
ماده 4-8 (محتوای اخطار)
ماده 5-8 (اثر تهاتر)
فصل 9 : واگذاری حقوق، انتقال تعهدات، واگذاری قراردادها
قسمت 1: واگذاری حقوق
ماده 1-1-9 (تعاریف)
ماده 2-1-9 (مستثنیات)
ماده 3-1-9 (قابلیت واگذاری حقوق غیرپولی)
ماده 4-1-9 (واگذاری جزئی)
ماده 5-1-9 (حقوق مؤجل)
ماده 6-1-9 (حقوق واگذار شده بدون مشخص كردن یك به یك آن‌ها)
ماده 7-1-9 (توافق بین واگذارنده و طرف واگذاری كافی است)
ماده 8-1-9 (هزینه‌های اضافی متعهد)
ماده 9-1-9 (شروط عدم واگذاری)
ماده 10-1-9 (اخطار به متعهد)
ماده 11-1-9 (واگذار ی‌های متوالی)
ماده 12-1-9 (دلیل اثباتی مناسب برای واگذاری)
ماده 13-1-9 (ایرادها و حقوق تهاتر)
ماده 14-1-9 (حقوق مرتبط با حق واگذار شده)
ماده 15-1-9 (تعهدات واگذارنده)
قسمت 2: انتقال تعهدات
ماده 1-2-9 (طرق انتقال)
ماده 2-2-9 (مورد استثنا شده)
ماده 3-2-9 (نیاز به رضایت ذی نفع تعهد برای انتقال)
ماده 4-2-9 (رضایت پیشاپیش ذینفع تعهد)
ماده 5-2-9 (بری شدن متعهد ابتدایی از تعهدش)
ماده 6-2-9 (اجرای تعهد توسط طرف ثالث)
ماده 7-2-9 (ایرادها و حقوق تهاتر)
ماده 8-2-9 (حقوق مرتبط با تعهد انتقال یافته)
قسمت 3: واگذاری قراردادها
ماده 1-3-9 (تعاریف)
ماده 2-3-9 (مورد استثنا شده)
ماده 3-3-9 (نیاز به رضایت طرف دیگر)
ماده 4-3-9 (رضایت پیشاپیش طرف دیگر)
ماده 5-3-9 (بری شدن واگذارنده)
ماده 6-3-9 (ایرادها و حقوق تهاتر)
ماده 7-3-9 (حقوق انتقال یافته همراه با انتقال قرارداد)
فصل 10 : مدت‌های مرور زمان
ماده 1-10 (محدوده این فصل)
ماده 2-10 (مدت‌های مرور زمان)
ماده 3-10 (تغییر مدت‌های مرور زمان توسط طرفین)
ماده 4-10 (مرور زمان جدید به خاطر اقرار به آگاهی از حق)
ماده 5-10 (تعلیق مدت مرور زمان به وسیله جریان رسیدگی قضایی)
ماده 6-10 (تعلیق مدت مرور زمان به وسیله جریان رسیدگی داوری)
ماده 7-10 (طرق جایگزین حل‌وفصل دعوا)
ماده 8-10 (تعلیق مدت مرور زمان در مورد قوه قهریه، فوت یا از دست دادن اهلیت)
ماده 9-10 (آثار منقضی شدن مدت مرور زمان)
ماده 10-10 (حق تهاتر)
ماده 11-10 (بازگشت به وضعیت پیشین)
فصل 11 : تعدد طرف‌های متعهد و ذی نفع تعهد
قسمت 1: تعدد طرف‌های متعهد
ماده 1-1-11 (تعریف‌ها)
ماده 2-1-11 (امارۀ تعهد تضامنی)
ماده 3-1-11 (حقوق ذین فع تعهد در مقابل متعهدین تضامنی)
ماده 4-1-11 (در دسترس بودن ایرادها و حق تهاتر)
ماده 5-1-11 (اثر اجرای تعهد یا تهاتر)
ماده 6-1-11 (اثر ابرای ذمه یا صلح)
ماده 7-1-11 (اثر منقضی شدن یا تعلیق مدت مرور زمان)
ماده 8-1-11 (اثر حكم قضایی)
ماده 9-1-11 (تسهیم بین متعهدین تضامنی)
ماده 10-1-11 (میزان طلبِ پرداختِ سهم دین)
ماده 11-1-11 (حقوق ذینفع تعهد)
ماده 12-1-11 (ایرادهای قابل طرح نسبت به طلب‌های پرداختِ سهم دین)
ماده 13-1-11 (عدم توانایی در وصول )
قسمت 2: تعدد اشخاص ذی نفع تعهد
ماده 1-2-11 (تعریف‌ها)
ماده 2-2-11 (آثار طلب‌های تضامنی)
ماده 3-2-11 (در دسترس بودن ایرادها علیه ذینفع‌های تضامنی تعهد)
ماده 4-2-11 (تعیین سهم ذینفع‌های تضامنی تعهد)
ضمائم
پی‌نوشت‌ها
متن مواد اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی به فارسی و انگلیسی
فهرست راهنما
فهرست منابع پی‌نوشت‌ها

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اصول قراردادهای تجاری بين‌المللی (2010)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهاد ما

این محصول را به اشتراک بگذارید

دوره وکالت