منو
جستجو کردن

40,000 تومان

آیین دادرسی مالیاتی: دادرسی قضایی مالیاتی (جلد سوم)

توضیحات تکمیلی

نویسنده

طاهری تاری میرمحسن

موضوع

آیین دادرسی مالیاتی

سال چاپ

1394

نوبت چاپ

1

تیراژ

1000

تعداد صفحه

324

شابک

978-600-8040-10-1

دیباچۀ نویسنده برای پارۀ سوم
طرح موضوع
گفتار نخست: دادگاه‌های عمومی دادگستری
بند نخست- دادگاه‌های عمومی و پیوند آن‌ها با امر دادرسی مالیاتی
بند دوم- ساختار و سازمان دادگاه‌های عمومی
الف: دادگاه‌های حقوقی و دادگاه‌های کیفری
ب: صلاحیّت دادگاه‌های عمومی حقوقی
ج: صلاحیّت دادسرای عمومی در رابطه با شکایات کیفری مالیاتی
1- تکلیف مقامات و مأموران مالیاتی به اعلام وقوع بزه در حوزه‌های مالیاتی به دادستان عمومی
2- ظرفیت‌ها و ضرورت‌های حقوقی و قانونی تأسیس دادسرا و دادگاه تخصّصی مالیاتی
د: دادگاه‌های عمومی کیفری
1- دادگاه کیفری دو وصلاحیّت آن
2- دادگاه کیفری یک و صلاحیّت آن
3- دادگاه کیفری استان و صلاحیّت آن
هـ : دادگاه تجدید نظر استان
گفتار دوم: دیوان عالی کشور
بند نخست- واژه‌شناسی دیوان در پیشینۀ حقوق ایران
الف: در ایران باستان
ب: «دیوان» در فقه اسلامی
ج: از صفویّه تا دورۀ ناصرالدّین شاه قاجار
د: از ناصرالدّین شاه قاجار تا انقلاب مشروطه
هـ : از انقلاب مشروطه تا دورۀ پهلوی
و: از دورۀ پهلوی تا جمهوری اسلامی
ز: پس از انقلاب سال 1357
بند دوم- ساختار و سازمان دیوان عالی کشور
الف: شعب دیوان عالی کشور
ب: رییس دیوان عالی کشور
ج: هیأت‌ عمومی دیوان عالی کشور
1- هیأت‌ عمومی شعب حقوقی
2- هیأت‌ عمومی شعب کیفری
3- هیأت‌ عمومی برای صدور دادنامۀ وحدت رویّه
4- رویّۀ قضایی دیوان عالی کشور؛ اعتبار و الزام، سلسله مراتب هنجاری و نسخ آن
گفتار سوم: دیوان عدالت اداری
بند نخست- از «دیوان عدالت عظمی» تا «شورای دولتی» و «دادگاه حقوق بشر» ایران
الف: از شورای دولتی تا دیوان عدالت اداری
ب: تغییر، اصلاح و الحاق‌های قانونی نسبت به مقرّرات دیوان عدالت اداری
ج: چرایی برپایی دیوان عدالت اداری
د: دیوان عدالت اداری؛ مرجع عالی رسیدگی قضایی به شکایات مؤدیان و مأموران مالیاتی
بند دوم- محل استقرار ارکان و دفاتر اداری دیوان
بند سوم- صلاحیّت دیوان عدالت اداری
الف: مبانی صلاحیّت دیوان عدالت اداری
ب: کندوکاو حقوقی در صلاحیّت دیوان عدالت اداری
ج: سنجش صلاحیّت دیوان عدالت اداری با دادگاه‌های عمومی دادگستری
د: سنجش صلاحیّت دیوان عدالت اداری با مراجع اداری دادرسی مالیاتی
هـ : محدودیت‌های صلاحیّت دیوان عدالت اداری
بند چهارم- فرآیند رسیدگی در دیوان عدالت اداری
الف: تقدیم دادخواست
ب: چگونگی صدور دستور موقّت و لغو آن
ج: جلب، ورود و اعتراض ثالث
بند پنجم- ساختار و سازمان دیوان عدالت اداری
الف: رییس و قضات دیوان
ب: شعب بدوی
ج: شعب تجدید نظر
د: شعبۀ همعرض
هـ : شعب تشخیص دیوان عدالت اداری
و: شورای حل اختلاف تخصّصی
1- پیشینۀ حقوقی و قانونی
2- بررسی و واکاوی حقوقی فقدان جایگاه قانونی شورا در رسیدگی به دعاوی مالیاتی
3- ساختار و سازمان شورا
4- چگونگی طرح پرونده و رسیدگی شورا
5- استدلال در غیر قانونی بودن صلاحیّت شورا در رسیدگی به شکایات مؤدیان مالیاتی
6- برچیده شدن شورا و میزان إعتبار حقوقی تصمیمات شورا
ز: هیأت‌‌های کارشناسی تخصّصی
ح: کمیسیون‌های تخصّصی
1- جایگاه و نحوۀ رسیدگی کمیسیون در قوانین پیشین دیوان عدالت اداری
2- جایگاه و نحوۀ رسیدگی هیأت‌های تخصّصی در ق.ت.آ.د.د.ع.ا. مصوّب 1392
ط: مشاوران دیوان
ی: هیأت‌ عمومی دیوان عدالت اداری
1- جایگاه هیأت‌ عمومی دیوان عدالت اداری در شناسایی و تحقّق اصول کلّی حقوق مالیاتی
2- ساختار و سازمان هیأت‌ عمومی
3- کارکردهای هیأت‌ عمومی دیوان عدالت اداری
4- صلاحیّت‌های هیأت‌ عمومی دیوان عدالت اداری
1-4 ابطال نظامنامه‌های دولتی [مالیاتی]
2-4 آیین درخواست ابطال نظام‌نامه‌های دولتی [مالیاتی]
3-4 چگونگی بررسی و رسیدگی به درخواست ابطال
4-4 ایجاد وحدت رویّۀ قضایی
5- نظارت شرعی دیوان بر نظام‌نامه‌های مالیاتی
1-5 ضرورت حاکمیّت قانون و شرع در تدوین و تصویب نظام‌نامه‌های دولتی مالیاتی
2-5 ضرورت مشخص کردن حکم شرعی که نظام‌نامۀ دولتی مغایر با آن است در درخواست ابطال
6- فرآیند و چگونگی رسیدگی هیأت‌ عمومی برای اعمال نظارت شرعی بر نظام‌نامه‌های دولتی مالیاتی
1-6 ارسال و ابلاغ درخواست ابطال نظام‌نامۀ مالیاتی
2-6 منابع قانونی و حقوقی پاسخگویی و تنظیم لایحۀ دفاعیۀ سازمان امور مالیاتی کشور
3-6 إرجاع پرونده به هیأت‌ تخصّصی و اظهارنظر شورای نگهبان
ک: اجرای احکام دیوان
1- اجرای دستور موقّت و چگونگی لغو آن به نفع ادارات امور مالیاتی
2- اجرای احکام قطعی شعب دیوان عدالت اداری
3- اجرای دادنامه‌های هیأت‌ عمومی دیوان عدالت اداری
4- گسترۀ زمانی پیامد ابطال نظام‌نامه‌های دولتی در امور مالیاتی
5- سنجش گسترۀ اجرایی دادنامه‌های هیأت‌ عمومی دیوان عالی کشور و هیأت‌ عمومی دیوان عدالت اداری
بند ششم- جای تُهی دادستان ویژۀ عدالت اداری (دادستان اداری)
برآیندها و پیشنهادها
بند نخست- هیأت‏‌های حل اختلاف مالیاتی
الف – چنددرجه‌‏ای بودن مراجع حل اختلاف مالیاتی؛ در راستای اصول دادرسی مالیاتی
ب – عدم استقلال هیأت‏‌های حل‏ اختلاف مالیاتی
1- استقلال ساختاری ؛ استقلال اداری و استقلال مالی
2- استقلال و بی‏‌طرفی هنجاری
بند دوم- شورای عالی مالیاتی
الف- پیشینۀ حقوقی و قانونی شورای عالی مالیاتی
1- پیش از سال 1345
2- پس از سال 1345
3- پس از سال 1366
ب – تنزّل جایگاه شورای عالی مالیاتی از سال 1366 تا امروز
ج – اعضای شورا و شرایط آن‏ها در ق.م.م. سال 1345 و 1380
د – بررسی حقوقی دورۀ عضویت اعضای شورا با توجّه به اصول دادرسی
ه -کارکرد شورای عالی مالیاتی در کاهش موارد ابطال تصویب‏‌نامه‏‌ها و بخش‏نامه‏‌های مالیاتی
بند سوم ـ مبانی حقوقی دادرسی‏‌های مالیاتی و سنجش آن‏ها با «مرکز عالی دادخواهی مالیاتی»
الف – مبانی حقوقی دادخواهی و دادرسی مالیاتی
ب – پیشینۀ حقوقی و قانونی هیأت مادۀ 251 مکرّر ق.م.م. از سال 1345تا 1394
ج – جایگاه قانونی هیأت مادۀ (251) مکرّر ق.م.م.
ه – مستند قانونی تأسیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی
و- کاستی‏‌های حقوقی مادۀ (251) مکرّر ق.م.م
بند چهارم- کاستی‏‌های حقوقی و قانونی مربوط به استقلال، بی‏‌طرفی و اقتدار مالیاتی مأموران مالیاتی و نهادهای دادرسی مالیاتی در ایران
بند پنجم- دادرسی انتظامی مالیاتی
بند ششم- فراز پایانی و بنیادین پیشنهاد؛ برپایی نهاد مستقل دادرسی مالیاتی
واژه‌نامۀ حقوقی و مالیاتی انگلیسی به پارسی
واژه‌نامۀ حقوقی و مالیاتی پارسی به انگلیسی
یاری‌نامۀ فارسی
الف- به زبان پارسی کتاب‏‌ها
ب- فرهنگ‌ها
ج- مقاله‌ها
د- جزوات درسی دانشگاهی
یاری‌نامۀ عربی و فقهی
یاری‌نامۀ لاتین

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آیین دادرسی مالیاتی: دادرسی قضایی مالیاتی (جلد سوم)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهاد ما

این محصول را به اشتراک بگذارید

دوره وکالت