منو
جستجو کردن

260,000 تومان

باز اندیشی الگوی دادرسی کیفری ایران

توضیحات تکمیلی

وزن 750 گرم
نویسنده

شاهد بهارک

سال چاپ

1401

نوبت چاپ

اول

قطع

وزیری

نوع جلد

شومیز

تعداد صفحه

454

شابک

978-600-475-175-9

عنوان:                 بازاندیشی الگوی دادرسی کیفری ایران

پیشگفتار مؤلف

مقدمه

بخش اول معرفی الگوهای دادرسی کیفری و ریشه‌های آن

فصل اول ـ الگوهای اولیه فرایند کیفری

مبحث اول ـ الگوی دادرسی منصفانه

گفتار اول ـ سازمان قضایی مستقل و قانونی

گفتار دوم ـ وجود شیوه‌هایی برای تأمین برابری قضایی

بند اول ـ سنجش اعتبار قانونی ادله

بند دوم ـ مشارکت در تحصیل دلیل

بند سوم ـ نقش فعالانه‌ وکیل در فرایند کیفری

بند چهارم ـ تمهیدات دفاعی

گفتار سوم ـ ویژگی‌‌های رسیدگی

بند اول ـ ترافعی بودن رسیدگی

بند دوم ـ علنی بودن رسیدگی

بند سوم ـ حضور هیأت منصفه

بند چهارم ـ انجام دادرسی در زمان معقول

بند پنجم ـ تضمینات تأمین‌‌کننده‌‌ برابری قضایی

الف ـ برخورداری از فرض بی‌گناهی

ب ـ برخورداری از حق اطلاع

  1. اتهام
  2. دلایل
  3. علت بازداشت و دستگیری

ج ـ حق بهره‌مندی از کرامت انسانی

  1. از منظر مظنون و متهم
  2. از منظر شاکی
  3. ممنوعیت شکنجه
  4. برخورداری از آزادی در تمامی مراحل فرایند کیفری
  5. بهره‌‌مندی از حق سکوت

د. حق جبران خسارت

ه. حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی

مبحث دوم ـ الگوی کنترل جرم

گفتار اول ـ افزایش کارایی، شاخصی برای موفقیت نظام عدالت کیفری

گفتار دوم ـ الزامی و گسترده بودن تعقیب همراه با اعطای اختیارات گسترده‌‌ به ضابطین دادگستری

گفتار سوم ـ یکسان‌‌سازی برخوردها و فقدان توجه به معیارهای حقوق بشری

گفتار چهارم ـ وجود زمینه‌‌های نقضِ فرض بی‌‌گناهی به جهت شیوۀ خاص رسیدگی

بند اول ـ فقدان تکلیفی برای شاکی یا دادستان برای اثبات دلایل علیه متهم

بند دوم ـ فقدان ترافعی بودن تحقیق و دادرسی

بند سوم ـ فرصت و امکانات محدود دفاعی

گفتار پنجم ـ قطعیت احکام و حتمیتِ سزاگرایانه‌‌ی مجازات‌‌ها

فصل دوم ـ الگوهای جدیدِ دادرسی کیفری

مبحث اول ـ الگوهای مبتنی بر بازپروری و حمایت

گفتار اول ـ الگوی اصلاح و درمان

گفتار دوم ـ الگوی بزه‌دیده‌محور

گفتار سوم ـ الگوی شرمساری

گفتار چهارم ـ الگوی کنترل اجتماعی

گفتار پنجم ـ الگوی تعارض و همبستگی

مبحث دوم ـ الگوهای مبتنی بر میزان مداخله‌‌ و نظارت رسمی

گفتار اول ـ الگوی مسامحه‌‌گر

گفتار دوم ـ الگوی عدالت ترمیمی

گفتار سوم ـ الگوی حل مشکل

گفتار چهارم ـ الگوی عدالت استحقاقی

گفتار پنجم ـ الگوی خصوصی‌سازی

گفتار ششم ـ الگوی تبعیض‌گر

مبحث سوم ـ الگوهای مبتنی بر مدیریت نظام عدالت کیفری

گفتار اول ـ مدیریت زمانِ فرایند کیفری

گفتار دوم ـ مدیریت هزینه‌‌ها

گفتار سوم ـ مدیریت خطر جرم

گفتار چهارم ـ مدیریت کارکنان نظام عدالت کیفری

فصل سوم ـ ریشه‌‌ها و مبانی الگوهای دادرسی کیفری

مبحث اول ـ مبانی فلسفی

گفتار اول ـ دیدگاه فلسفی اسلامی

بند اول ـ شناخت ویژگی‌‌ها

بند دوم ـ نحوه تأثیرگذاری در الگوگرایی

گفتار دوم ـ سایر دیدگاه‌‌های فلسفی

بند اول ـ فرد محوری

بند دوم ـ جمع محوری

مبحث دوم ـ مبانی سیاسی

گفتار اول ـ نظام سیاسی اسلامی

گفتار دوم ـ دموکراسی

گفتار سوم ـ شبه دموکراسی

گفتار چهارم ـ اقتدارطلبی

گفتار پنجم ـ توتالیتریسم

گفتار ششم ـ کورپوراتیسم

مبحث سوم ـ مبانی حقوقی

گفتار اول ـ اصولِ مطلق و ثابتِ دادرسی، واکنشی بر خودکامگی

گفتار دوم ـ اصلاح‌‌گریِ توأم با الغاگریِ فرایند دادرسی

گفتار سوم ـ از بازگشت تعدیل‌شده به ساختارگرایی کلاسیک به ‌سوی سزاگرایی

گفتار چهارم ـ اعتبارزدایی اصولی و ساختاری، بستری برای ترمیمی شدن عدالت کیفری

گفتار پنجم ـ جهانی‌شدن دادرسی کیفری

بخش دوم نظام عدالت کیفری ایران از منظر الگوهای دادرسی

فصل اول ـ الگوشناسیِ مراحل تعقیب و تحقیقِ فرایند کیفری

مبحث اول ـ الگوی دادرسی منصفانه

گفتار اول ـ استقلال مقامات تعقیب و تحقیق، ساختارِ الزامی منصفانه شدن

گفتار دوم ـ تمهیدات دفاعی، ضرورتی برای تحقق انصاف

گفتار سوم ـ بهره‌‌مندی از حقوق تضمین‌‌کننده‌‌ دفاعی

بند اول ـ حق اطلاع

بند دوم ـ رعایت کرامت انسانی

مبحث دوم ـ الگوی کنترل جرم

گفتار اول ـ پذیرش اصل الزامی بودن تعقیب

گفتار دوم ـ زمینه‌‌های زایل‌کنندۀ بی‌‌طرفی مقام تحقیق

گفتار سوم ـ عدم کفایت تمهیدات دفاعی مناسب و مشارکت در تحصیل دلیل

بند اول ـ جمع‌آوری ادله و سنجشِ اعتبار ادلۀ جمع‌آوری‌شده

بند دوم ـ عدم بهره‌‌مندی فراگیر از امکانات وکیل

گفتار چهارم ـ قابلیت نقضِ گسترده‌‌ حق آزادی

مبحث سوم ـ الگوهای مدرن دادرسی کیفری

گفتار اول ـ الگوی مدیریتی

بند اول ـ امکان استفاده‌‌ دادستان از قاعده‌‌ مقتضی بودن در تعقیب

بند دوم ـ تسریع خروج پرونده از دادسرا

بند سوم ـ مدیریت کارکنان نظام عدالت کیفری

الف ـ تضمین عملکرد صحیح و ثابتِ مقام تحقیق

ب ـ تضمین عملکرد صحیح ضابطین دادگستری

ج ـ کاهش اختیارات کاملِ مقامات دادسرا با ایجاد عامل نظارتی

بند چهارم ـ مدیریتِ خطرِ متهمین از طریق قرارهای تأمین و نظارت قضایی

گفتار دوم ـ الگوی بزه‌دیده‌محور

بند اول ـ بهره‌‌مندی از برخی حقوق در فرایند تعقیب و تحقیق

الف ـ حق شکایت

ب ـ حق برخورداری برخی از تمهیدات دفاعی و اطلاع از آنها

ج ـ حق مشارکت در فرایند تحقیق

د ـ بهره‌‌مندی از حمایت‌‌‌‌های قانونی خاص

  1. حمایت غیرمالی

1 -1- حمایت جانی

1-2-حمایت روحی و روانی

2-حمایت مالی

1-2- عدم تحمیل هزینه

2-2- امکان مطالبه و جبران تمامی ضرر و زیان‌‌های ناشی از جرم و منافع ممکن‌الوصول

گفتار سوم ـ الگوهای بازپرورانه

بند اول ـ الگوی اصلاح و درمان

الف ـ قرار نظارت قضایی

ب ـ نگهداری و درمان بیماران روانی

ج ـ استفاده از پرونده شخصیت در حین تحقیق

بند دوم ـ الگوی مسامحه‌‌گر

الف ـ سیاست تغییر مسیر و ممنوعیت تعقیب

ب ـ محدودیت دستگیری

بند سوم ـ الگوی کنترل اجتماعی

گفتار چهارم ـ الگوی عدالت ترمیمی

فصل دوم ـ مرحله دادرسی کیفری از منظر الگوهای دادرسی

مبحث اول ـ جلوه‌‌های بارز الگوهای دوگانۀ دادرسی منصفانه و کنترل جرم در مرحله دادرسی

گفتار اول ـ الگوی دادرسی منصفانه

بند اول ـ استقلال و موارد تأمین‌‌کنندۀ بی‌‌طرفیِ مقام قضایی

بند دوم ـ برخی از امکانات دفاعی مساوی در جهتِ رد یا اثبات اتهام انتسابی

الف ـ امکان آگاهی از جریان پرونده و ادله طرف مقابل

ب ـ امکان طرح اظهاراتِ موردنظر و ارائه‌‌ ادله

ج ـ امکان معرفی شهود، ارائه ادله و درخواست انجام تحقیقات

د ـ بهره‌‌مندی از خدمات وکیل مدافع

بند سوم ـ ویژگی‌‌های جلسه رسیدگی

بند چهارم ـ حمایت همه‌جانبه از حقوق افراد دخیل در فرایند کیفری

گفتار دوم ـ الگوی کنترل جرم

بند اول ـ رواداشت فقدان بی‌‌طرفی کامل مقام قضایی

بند دوم ـ عدم تحقق معیارهای بارز دادرسی ترافعی، زمینه‌ای برای قدرت غیرقابل توجیه مقام قضایی

بند سوم ـ اماره مجرمیت، پیش‌فرض ذهنی مقام قضایی قبل از شروع دادرسی

بند چهارم ـ اعتبار برخی از دلایل تحصیل‌شده با شیوه غیرقانونی

بند پنجم ـ سنجشِ اعتبار ادله تحصیل‌شده، حلقۀ مفقودۀ دادرسی کیفری

بند ششم ـ تحدید فرصت تمدید دفاعیه در برخی از پرونده‌‌ها

مبحث دوم ـ مصداق‌یابی الگوهای مدرن دادرسی کیفری در مرحله دادرسی

گفتار اول ـ الگوی دادرسی مدیریتی

بند اول ـ جلسه رسیدگی مقدماتی

بند دوم ـ اخطارِ تأمین حضور وکلا و طرح ایرادات در دادگاه کیفری یک

بند سوم ـ دادرسی‌‌های بدون کیفرخواست

بند چهارم ـ تحقق تسریع در قطعیت حکم با تشویق به اسقاط حقِ تجدیدنظرخواهی

گفتار دوم ـ الگوی بزه‌دیده‌محور

بند اول ـ تأمین امنیت و حمایت روانی

بند دوم ـ رضایت شاکی، شرطِ اعطای سازکارهای مساعد به حال متهم

بند سوم ـ رسیدگی دادگاه کیفری به دادخواست حقوقی

گفتار سوم ـ الگوی بازپرورانه

بند اول ـ نوع خاصِ دادرسیِ در خصوص جرایم منافی عفت

الف ـ تعقیب و تحقیقِ مقام قضایی در محدوده شکایت و اوضاع‌واحوال مشهود

ب ـ دعوت به عدمِ اقرار توسط مقام قضایی

بند دوم ـ ضرورت به تعیین کیفرِ متناسب با وضعیت بزهکار

بند سوم ـ دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان

الف ـ دادرسی اختصاری جرایم اطفال زیر 15 سال

ب ـ مشارکت والدین، کارشناسان و اهل خبره در دادرسی

ج ـ رسیدگی غیرعلنی

د ـ نهادهای خاص دادرسی

مبحث سوم ـ الگوهای دادرسی در مرحلۀ اجرای احکام

گفتار اول ـ برخی از مصداق‌های الگوی بازپرورانه، زمینه‌‌ای برای بازاجتماعی شدن بزهکار

بند اول ـ لزوم رفتار کرامت‌‌مدار

بند دوم ـ اعطای امتیازات تخفیفی توأم با برنامه‌‌های بازپرورانه

بند سوم ـ نقش بازپرورانۀ مددکار اجتماعی

بند چهارم ـ بیماری جسمی یا روانی عاملی مؤثر در تبدیل یا لغو مجازات

بند پنجم ـ انتشار حکم برائت در روزنامۀ کثیرالانتشار

بند پنجم ـ اجرای غیرعلنیِ مجازات

گفتار دوم ـ نقش الگوی بزه‌‌دیده‌محور در جهت‌‌گیری مقررات مرحلۀ اجرای حکم

بند اول ـ اولویت جبران خسارت شاکی

الف ـ جبران خسارت شاکی، شرط استفاده از برخی ارفاقات قانونی

ب ـ جبران خسارت با توسل به ضمانت‌اجراهای شدیدتر

1- وصول از اموال توقیف‌شده

2- ضمانت اجرای حبس

3- امکان وصول از وثیقه‌‌ی سپرده‌شده

بند دوم ـ ترمیم خسارات معنوی

گفتار سوم ـ مصداق‌یابی الگوی کنترل جرم و الگوی عدالت استحقاقی در مرحلۀ اجرای حکم

بند اول ـ قاضی اجرای احکام، مسؤول اجرای حکم صادره

بند دوم ـ رواداشت اجرای علنی برخی از مجازات‌‌ها

بند سوم ـ ثبات، قطعیت و فوریت

گفتار چهارم ـ الگوی مدیریتی

بند اول ـ معیارهای مدیریتی درونِ زندان

الف ـ طبقه‌‌بندی زندانیان

ب ـ مدیریت نظم در محیط زندان

نتیجه‌‌‌گیری و پیشنهادات

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “باز اندیشی الگوی دادرسی کیفری ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهاد ما

این محصول را به اشتراک بگذارید

3 عدد در انبار

دوره وکالت